Porteføljeplan for Hav

Porteføljens omfang

Denne porteføljeplanen omfatter Forskningsrådets totale innsats innenfor porteføljestyret for Hav sitt ansvarsområde. Ansvarsområdet innebærer å fremme forskning og innovasjon for verdiskaping i norsk maritim næring, fiskeri og havbruk, og forskning for bedre havmiljø og havforvaltning. Det er verdt å merke at med omtale av norske hav og kystområder så omfatter det havområder under norsk forvaltning og norske hav- og kystområder i Antarktis.

Porteføljen har stor bredde både innenfor fag og teknologier, og kjennetegnes ved at FoUoI-innsatsen er relevant for et bredt spekter av havnæringene og forvaltningen av disse. Porteføljen har derfor grenseflater mot flere av Forskningsrådets porteføljer hvor særlig porteføljene for Petroleum, Energi, transport og lavutslipp, Klima og polarforskning kan nevnes. I tillegg er det klare grenseflater mot porteføljen for Landbasert mat, miljø og bioressurser og porteføljen for Muliggjørende teknologier.

Dette kalles porteføljen for Hav (Hav-porteføljen) og omfatter alle forskningsråds- og EU-prosjekter slik de er beskrevet innenfor de fire porteføljedimensjonene:

Fag/teknologi

Hav-porteføljen spenner over et bredt spekter av fagområder. Hovedvekten er på teknologi, matematikk og naturvitenskap, landbruks- og fiskerifag, men støtter også opp om samfunnsvitenskap og humaniora. Porteføljen er spredt på ulike teknologiområder med bioteknologi, maritim teknologi, IKT og digitalisering og miljøteknologi som de viktigste. Porteføljen har også betydelig grad av tverrfaglighet. Porteføljen er videre et viktig virkemiddel for å realisere Forskningsrådets satsing på bioøkonomi og deling av kompetanse- og teknologi mellom ulike sektorer.

Tema

Hav-porteføljen omfatter marin forskning, havbruksforskning og maritim forskning, samt havteknologi på tvers av alle havnæringer. Porteføljen for Hav inkluderer forskning på alle delene av økosystemene i hav- og kystområder og påvirkninger fra ulik menneskelig aktivitet, samt hele verdikjeden fra høsting av marine ressurser via foredling til marked. Videre så retter porteføljen seg mot hele den maritime verdikjeden, så vel som verdikjeden i havbruk, fra avl og fôrråstoff til konsument, inkludert foredling og marked.

Anvendelsesområder

Hav-porteføljen henvender seg til norske forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer, og mot forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig, men i ulik grad.

For porteføljen for Hav, så vel som for andre porteføljer i Forskningsrådet, så er kunnskap om marine økosystemer og hvordan de påvirkes av ulik menneskelig aktivitet svært avgjørende for forvaltningen og næringslivet. Resultater fra den grunnleggende forskningen knyttet til ressursgrunnlaget er relevant for utvikling av bærekraftig fiskeri og sjømatindustrien. Resultatene gir videre et viktig kunnskapsgrunnlag for myndighetenes økosystembaserte forvaltning.

Resultater fra den næringsrettede forskningen anvendes for utvikling av bærekraftige havnæringer og er videre viktig for forvaltningen som regulerer bransjene.

Porteføljen forvalter forskning og innovasjon for tre av Norges sterke næringer, maritim, fiskeri og havbruk. Verdiskaping er derfor et sentralt premiss for porteføljens investeringer. Det understrekes at verdiskaping i denne sammenheng ikke må forstås bare som økonomiske verdier, men også som verdier for miljø, mennesker, kultur og samfunn.

FoUoI-verdikjede

Hav-porteføljen omfatter grunnleggende forskning og kunnskapsoppbygging så vel som næringsrettet forskning og innovasjon, som også har betydelig relevans for forvaltningen. FoUoI-innsatsen omfatter nysgjerrighetsdrevet, problemorientert og næringsrettet forskning. De ulike delene av Hav-porteføljen opererer innenfor ulike deler av FoUoI-verdikjeden. Mens den marine innsatsen i hovedsak er rettet mot grunnleggende forskning og anvendt forskning, er havteknologi og den maritime innsatsen primært rettet mot innovasjon i bedriftene, og næringsrettet anvendt forskning og kompetansebygging i forskningsmiljøene. Hovedinnsatsen i havbruksforskningen ligger mellom marin og maritim innsats i FoUoI-verdikjeden.

Hav-porteføljen var i 2021 på totalt 1,9 mrd. kroner, hvorav 0,27 mrd. kroner kom fra direkte finansiering fra EU. Porteføljestyret for Hav forvalter selv ca. 37% av totalbeløpet på 1,9 mrd. kr jfr. kapittel 5.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 06.04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.