Porteføljeplan for Hav

Fremtidsblikk

I 2030 leverer norske forskningsmiljøer kunnskap som aktivt anvendes av forvaltningen og næringslivet slik at havet og dets ressurser forvaltes og utnyttes på en bærekraftig måte. Forskningsmiljøene drar veksler på teknologiutviklingen innen observasjoner, modellering og analysemetoder.

I 2030 har norske havnæringer og forskningsmiljøer utviklet løsninger som bidrar til at nasjonale og internasjonale ambisjoner om reduksjoner i klimagassutslipp kan oppnås. Dette har ført til at de norske havnæringene er kunnskapsbasert forvaltet, lønnsomme og har god samfunnsforankring.

I 2030 har norske havnæringer etablert verdikjeder som er basert på bærekraftige og sirkulærøkonomiske prinsipper og utviklet i nært samarbeid med kunder, leverandører og forskningsinstitusjoner. Dette har bidratt til at norske havnæringer har økt egen konkurransekraft og markedsadgang nasjonalt og globalt ved å levere bærekraftige produkter, løsninger og tjenester som understøtter det grønne skiftet.

I 2030 er den norske maritime næringen fortsatt internasjonalt ledende, og den maritime kompetansen og de tilhørende tjenestene utgjør et betydelig bidrag til norsk verdiskaping.

I 2030 har norsk sjømatproduksjon fra fiskeri- og havbruksnæringen økt og bidratt i betydelig grad til å levere sunn, trygg og bærekraftig sjømat til verdens befolkning. Utviklingen har bidratt til at god fiskehelse og fiskevelferd er ivaretatt.

I 2030 opplever forskningsmiljøene og havnæringene et samhandlende virkemiddelapparat som både speiler og komplementerer de internasjonale virkemidlene. Norsk næringsliv og norske forskningsinstitusjoner lykkes fortsatt i konkurransen om EU-midler.

Denne porteføljeplanen beskriver Forskningsrådets bidrag for å kunne nå dette fremtidsbildet. Planen beskriver tiltak, som skal iverksettes gjennom porteføljestyrets egne investeringer og tiltak som forventes iverksatt gjennom investeringer gjort av andre styrer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 12:42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.