Porteføljeplan for Hav

Forventede resultater (output)

Resultater er sluttprodukter fra de enkelte prosjektene porteføljestyret for Hav investerer i, som for eksempel ny kunnskap, nye metoder, analyser og modelleringer, nye teknologier for mer bærekraftige næringer, eller mer spesifikt slik som nye bærekraftige fôrråstoffer, nye arter innenfor havbruk, bærekraftige forvaltningsregimer.

Forventede resultater fra porteføljen for Hav

 • Økt kunnskap om marine økosystemer
 • Økt kunnskap om effekter av forurensning og annen påvirkning på marine økosystemer
 • Nye metoder og løsninger/teknologier for observasjon, analyser og modelleringer
 • Flere prosjekter som
  • bidrar til bærekraftige og sirkulære verdikjeder innenfor havnæringene
  • adresserer løsninger for grønn omstilling i havnæringene
  • omfatter effekter av klimaendringer på marine økosystemer
 • Flere prosjekter som adresserer løsninger som bidrar til reduksjon av nasjonale og internasjonale klimagassutslipp
 • Produkter og tjenester som gir økt verdiskaping, konkurransekraft og markedsadgang, og som har eksportpotensial
 • Nye produkt/tjenester (inkl. forretningsmodeller), forbedrede prosesser, metoder, patenter og lisenser, bedrifter
 • Økt oppmerksomhet og interesse for kommersialisering av forskningsresultater
 • Økt forskningskompetanse
  • Antall doktorgrader og postdoktorstipendiater
  • Antall personer med doktorgrad rekrutteres i næring og forvaltning
  • Antall vitenskapelige funn og publikasjoner
  • Økt bidrag til den globale kunnskapsdugnaden gjennom publisering med fri tilgang (open access)
  • Antall populærvitenskapelige artikler og foredrag

For å se på hvordan porteføljen bidrar til de ulike havnæringene og felles problemstillinger, er følgende indikatorer relevante:

 • Antall prosjekter fordelt på ulike havnæringer (sjøtransport, fiskeri, havbruk, offshore olje- og gassvirksomhet, offshore vindkraft, nye havnæringer og felles for flere havnæringer)
 • Antall prosjekter med aktører fra flere havnæringer

Relevante resultatindikatorer for internasjonal satsing er:

 • Andel prosjekt med internasjonale samarbeidspartnere og de internasjonale partnernes andel av kostnadene
 • Antall prosjekter med norske deltagere og koordinatorer til EUs rammeprogram (Horisont Europa) og suksessraten for disse
 • Antall Internasjonale samarbeidspartnere i prosjekter og sampubliseringer
 • Antall prosjekter med prioriterte samarbeidsland innenfor relevante tema, med norske deltakere, koordinatorer og suksessraten for disse.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 05:13 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.