Porteføljeplan for Hav

Tematiske prioriteringer

I tillegg til de tematiske prioriteringene innenfor deler av porteføljen for Hav, så vil porteføljen arbeide for investeringer i følgende felles problemstillinger:

 • Utvikling av bærekraftig forvaltning av havets naturressurser
 • Bygge eksportmarkedet innenfor havnæringene basert på hjemmemarkedet.
 • Sameksistens innenfor havnæringen.
 • Havbruk til havs og tilknyttede maritime operasjoner
 • Utvikle det blå matsystemet, inkludert satsning på bærekraftig fôr og nullutslippsfartøy.
 • Neste generasjons maritime operasjoner.
 • Havforskningstiårets tema.

Hovedmålet til den marine delen av Hav-porteføljen er å øke kunnskapen om marine økosystemer og konsekvensene av naturgitte og menneskeskapte påvirkninger, og bidra til bærekraftig forvaltning og høsting av havets ressurser. Og med kunnskap i forskningsfronten skal man styrke grunnlaget for gode og effektive forvaltningsprosesser som sikrer opprettholdelse av biologisk mangfold og økt verdiskaping basert på marine ressurser som bidrar til oppnåelse av FNs bærekraftsmål. Porteføljen omfatter grunnleggende og anvendt forskning på økosystemene i hav- og kystområder også inkludert dyphavet og alle typer påvirkninger fra menneskelig aktivitet på økosystemene. Påvirkningsfaktorer kan være f.eks. miljøgifter, plastforsøpling, havforsuring, klimaendringer og endringer som følge av ulik aktivitet som fra petroleum-, mineral-, fiskeri-, maritim- og havbruksnæringen. Det er også viktig med økt kunnskap om kumulative effekter og samlet belastning på marint liv. Den marine porteføljen omfatter også hele verdikjeden innenfor fiskeri fra høsting av marine ressurser via foredling til marked. Fiskeriene og den marine verdikjeden er basert på fornybar biologisk produksjon og er derfor grunnleggende avhengig av at både havet og kystområdene er rene og rike. Økt bærekraftig verdiskaping i den marine verdikjeden krever en bedre forståelse av konsekvensene av ulike rammevilkår, både formelle og uformelle, som næringen opererer innenfor. Kunnskap om bioøkonomisk kretsløpstilnærming som bidrar til full utnyttelse av høstede marine ressurser er også viktig tema i denne sammenhengen.

Gjennom forskning skal den marine delen av porteføljen bidra til ny kunnskap innen følgende tematisk prioriterte områder:

 1. Økosystemenes struktur og funksjon, samt naturlig variasjon og endring.
 2. Forekomst og effekter av forurensning, klimaendringer og andre menneskeskapte faktorer på det marine miljøet samt effekten av samlet påvirkning fra menneskelige aktiviteter.
 3. Bærekraftig høsting og verdiskaping der fokus er å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for økosystembasert og bærekraftig fiskeriforvaltning samt øke verdiskapingen i hele verdikjeden fra høsting av marine ressurser via foredling til marked.
 4. Forvaltning og samfunnsperspektiver som gir økt kunnskap om hvilke faktorer som vil føre til en kunnskaps- og økosystembasert forvaltning av marine ressurser og økosystemer som støtter oppnåelse av FNS bærekraftsmål.

Havbruksdelen av Hav-porteføljen skal levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst og utvikling i norsk havbruksnæring, og sikre og videreutvikle Norges ledende posisjon innenfor havbruksforskning. Dette gjelder både innenfor områder hvor norske forskningsmiljøer er i front, som f.eks. fiskehelse, avl og genetikk, ernæringsfysiologi og industriell havbruksteknologi, men også ved aktiv porteføljestyring prioritere områder hvor norsk kompetanse må styrkes av strategiske hensyn.

Selv om havbruksporteføljens primære mål er en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen, vil porteføljen også rette seg mot forvaltningen ved å stimulere til forskning på forvaltning og forskning for å bygge kunnskapsgrunnlag for god forvaltning og riktig regulering.

Gjennom forskning skal havbruksdelen av porteføljen bidra til ny kunnskap innen følgende tematisk prioriterte områder:

 1. Samfunnsperspektiver, forvaltning og marked
 2. Fiskehelse og fiskevelferd
 3. Produksjonsbiologi, ernæring, avl og genetikk
 4. Produksjons- og foredlingsteknologi

I tillegg vil porteføljestyret kunne definere satsingsområder med avgrenset varighet. Dette kan være satsinger som åpner for å utnytte nye muligheter, bl.a. ved å øke forskningen for å tilrettelegge for:

 • Utvikling av nye bærekraftige fôrråvarer
 • Diversifisering av oppdrettssystemer, for eksempel lukket teknologi og havbruk til havs
 • Nye arter i oppdrett, herunder produksjon av marine arter lavt i næringskjeden,
 • Forskning for å sikre trygg og sunn sjømat.

Havbruksporteføljen vil være dominert av problemstillinger som er relevant primært for laksefisk, men de tematiske forskningsområdene (1 – 4) er uavhengig av art. I lys av det totale finansieringsbildet ser Forskningsrådet et særlig ansvar for å finansiere forskning og innovasjon knyttet til utvikling av nye arter i norsk havbruksnæring.

Den maritime delen av Hav-porteføljen skal støtte forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskaping, økt konkuranseevne og eksport fra maritim næring, og realisering av det maritime potensialet i utviklingen av grønn skipsfart og digitale løsninger.
Gjennom forskning skal den maritime delen av Hav-porteføljen bidra til ny kompetanse og innovasjoner innenfor de tematisk prioriterte områdene:

 1. Digitalisering av maritim næring
 2. Grønn skipsfart
 3. Sikkerhet til havs

Digitalisering av maritim næring omfatter alle digitale løsninger for skip, verft, leverandører, inkludert digital sikkerhet og brukergrensesnitt (HMI). Inkluderer også autonomi og digitale løsninger i havnen for systemer/løsninger som er i direkte interaksjon med skipet (laste/lossesystemer, fortøyning etc.) Digitaliseringen skal bidra til å øke innovasjonsevnen og effektiviteten til maritim næring.

Grønn skipsfart har to hovedelementer:

 • Utvikling, design og konstruksjon av lav- og nullutslippsteknologier og -løsninger, inkludert løsninger for energieffektivisering. Innbefatter også digitale løsninger for å oppnå dette (simulering, digitale tvillinger etc.) samt design og konstruksjon av sikre løsninger for nullutslippsteknologier. Det inkluderer også CO2 fangst om bord og renseteknologier for utslipp til luft. Det haster å utvikle nullutslipp for alle fartøystyper, og utvikling av lavutslipp vil være et steg på veien.
 • Grønn sjøtransport, som omfatter drift, operasjon, logistikk og (operasjons)optimalisering av skip med mål om å redusere klimagassutslipp, inkludert digitale løsninger for å oppnå dette. Det innbefatter også håndtering av sikkerhet ved bruk av nullutslippsteknologier og løsninger, og det inkluderer operasjoner i havnen der løsninger er i direkte interaksjon med skipet (bunkring, lading etc.).


Sikkerhet til havs omfatter navigasjon, operasjonell og teknisk sikkerhet. Det omfatter også særlige utfordringer knyttet til sikkerhet i Nordområdene.

Kompetanse- og teknologioverføring mellom havnæringene vil være av stor betydning for å videreutvikle og bidra til økt verdiskaping i havnæringene. Den tverrgående havteknologidelen av Hav-porteføljen favner derfor tematisk bredt og vil i planperioden omfatte bl.a.

 • Innovativ utnyttelse av nye markeder; bærekraftig, klima- og miljøvennlig teknologiutvikling;
 • Kompetanse og teknologier som bidrar til bærekraftig og forsvarlig ressursutnyttelse;
 • Kompetanse og teknologier for økt sjøsikkerhet og maritime operasjoner i nordområdene;
 • Muliggjørende teknologier som kan akselerere digitaliseringen av havnæringene;
 • Teknologier og forretningsmodeller for bedrifter som eier, opererer, bygger og leverer utstyr og tjenester til alle typer skip, fartøy og installasjoner for utnyttelse av havrommet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 16.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.