Porteføljeplan for Hav

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Alle havnæringene og forvaltningen har behov for forskning for at norsk næringsliv skal videreutvikle seg i bærekraftig retning. Det er derfor svært viktig at resultatene av forskningen formidles til relevante brukergrupper slik at ny kunnskap blir tatt i bruk.

Enkeltutlysninger og resultater fra enkeltprosjekter er alene ikke tilstrekkelig for å oppfylle målbildet, det er derfor viktig å se utlysningene og prosjektene i en større sammenheng, og hvert prosjekt som enkeltsteg innenfor en større resultatkjede fra forskning til marked. Koordinert innsats gjennom bruk av ulike virkemidler, og tett samarbeid mellom relaterte porteføljeområder vil være nødvendig for å oppnå forventede virkninger og samfunnseffekter.

De forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter forutsetter langsiktige investeringer/utlysninger, og et helhetlig og tett samarbeid med øvrige relaterte porteføljestyrer. Videre forutsettes det tilgang på nødvendige indikatorer for å måle Forskningsrådets totale investering opp mot målbildet. Forskningsrådet må også tilrettelegge for verdikjedesatsinger på alle prioriterte områder, inkludert et samspill mellom andre porteføljer i Forskningsrådet. Det forutsettes også en høy grad av mobilisering/ markedsføring av relevante virkemidler, gode møtearenaer, kurs, kompetansemegling m.m.

Måling av virkning og samfunnseffekter vil derfor være mest formålstjenlig i et lengre tidsperspektiv.

Det er utfordrende å finne gode indikatorer for å måle virkninger og samfunnseffekter. Det ble i 2018 satt i gang en prosess for å etablere indikatorer for virkninger og samfunnseffekter av Forskningsrådets havbruksportefølje. Dette indikatorsettet vil anvendes for å måle havbruksinnsatsen til Forskningsrådet.

Investeringslogikken viser sammenhengen mellom samfunnsmål, brukermål og tiltak, og forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter av innsatsen. En kortfattet sammenstilling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.03 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.