Porteføljeplan for Hav

Faglige og teknologiske prioriteringer

Hav-porteføljen spenner over et bredt spekter av fagområder, som også er reflektert i et bredt spekter av faglige og teknologiske prioriteringer.

Den marine del av Hav-porteføljen spenner over en rekke ulike fagområder med hovedvekt på matematikk og naturvitenskap, teknologi, landbruks- og fiskerifag, men også med en innsats rettet mot samfunnsvitenskap og humaniora. Innenfor matematikk og naturvitenskap retter den største innsatsen seg mot tverr-/flerfaglig forskning innenfor matematikk og naturvitenskap etterfulgt av marinbiologi, økologi, økotoksikologi og oseanografi. Innen teknologiområdet retter den absolutt største innsatsen seg mot bioteknologi, etterfulgt av marin teknologi, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, kjemisk teknologi og miljøteknologi. Innsatsen innen Landbruks- og fiskerifag i den marine porteføljen domineres av fiskerifag, etterfulgt av akvakultur og fiskeriteknologi. Den samfunnsvitenskapelige innsatsen retter seg primært mot tverrfaglig forskning, og økonomi og rettsvitenskap. Fordelingen av fag i den marine porteføljen gjenspeiler tematikken som porteføljen omhandler. Størrelsesforholdet mellom de ulike fagene er delvis et resultat av tematikken som lyses ut fra år til år og faglige prioriteringer for de kommende år er sterkt knyttet opp til de tematiske prioriteringene beskrevet i 4.2. Samtidig må det være tilstrekkelige muligheter for matematisk og naturvitenskapelig grunnforskning, da andre temaer i porteføljen hviler på en god forståelse av økosystemene og deres prosesser.

Havbruksdelen av Hav-porteføljen er sammensatt av mange fag og teknologier, og har vært dominert av naturvitenskapelige fagområder. De siste årene har teknologiområdet økt, og bioteknologi er framtredende. Med utvikling av nye bioteknologiske verktøy vil det være naturlig at dette teknologiområdet finner økt anvendelse innenfor havbruksforskningen. Miljøteknologi og maritim teknologi står for en vesentlig del av veksten i samlet havbruksforskningen de siste årene.

Havbruksporteføljen vil i kommende år fortsatt ha et hovedfokus på problemstillinger knyttet til tradisjonell produksjon i åpne merdsystemer. Men utvikling av nye produksjonskonsepter (landbasert resirkuleringsanlegg, lukket flytende og eksponert havbruk /havbruk til havs) vil påvirke porteføljen i den kommende planperioden, særlig innenfor teknologiområdet, men også for naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig aktivitet. Sentralt for porteføljen er at teknologiutviklingen må skje på biologiens premisser og med fokus på oppdrettsorganismen. I denne planperioden vil det være naturlig å øke innsatsen for å integrere ulike vitenskapelige forskningsområder i tverrfaglige prosjekter. Vektlegging av samfunnsansvarlig forskning, forskningsetikk og fokus på reduksjon i bruken av forsøksdyr videreføres. Videre innsats vil prioritere kunnskap for bærekraftig vekst og utvikling av norsk havbruk.

Den maritime delen av Hav-porteføljen dekker mange teknologi- og fagområder. Norge må utvikle kompetanse og eierskap til de områdene som er vesentlige for videreutvikling av den maritime næringen, og som sikrer norsk konkurransekraft. Det er behov for kompetanse innen tradisjonelle maritime fagområder som fartøydesign, hydrodynamikk, marin konstruksjons- og produksjonsteknikk, maskineri og fremdriftssystem, marin kybernetikk og kontrollsystem, system engineering og maritim økonomi og logistikk. Det er også avgjørende med kompetanse innen muliggjørende teknologier som automatisering, beslutningsstøtte, interaksjon, kommunikasjon, navigasjon og nye materialer og produksjonsmetoder. Digitaliseringen krever også kompetanse innen kunstig intelligens, digitale tvillinger, autonomi og utforming av brukergrensesnitt (HMI).

Utviklingen mot klima og miljøvennlig maritim virksomhet krever samarbeid på tvers av fagdisipliner (teknologiske, naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og humanistiske) og god forståelse for barrierer for omstilling til grønne løsninger.

Effektiv og bærekraftig drift av skip krever teknologier for overvåking, datainnsamling og kommunikasjon, og det må utvikles standarder og plattformer for utveksling av slike data.

Omfattende digitalisering, nye energibærere og klimaendringer skaper nye sikkerhetsutfordringer. Utvikling av teknologi må skje parallelt med utvikling av menneskelige ferdigheter og samspill.

Satsingen på kompetanse- og teknologioverføring innenfor havnæringene i Hav-porteføljen omfatter overføring av kompetanse og teknologi mellom havnæringene. Satsingen omfatter teknologiutvikling innenfor bla. fartøyer og flytende innretninger, ulike typer produksjonsteknologi, energieffektivitet, automatisering, logistikk- og vedlikeholdsløsninger, marin teknologi og bioteknologi, IKT-teknologi, produksjons- og material-teknologi og miljøteknologi. Den tverrgående havteknologi tilrettelegger for overføring av kompetanse, og utvikling og anvendelse av teknologier som kan gi bærekraftig verdiskaping og nye muligheter både i eksisterende og framvoksende havnæringer. Forskning på teknologier for å fremme utvikling av bærekraftige, verdiskapende og konkurransedyktige havnæringer vil derfor være viktig i planperioden.

Humaniora og samfunnsvitenskap utgjør pr 2020 nærmere 8 % av porteføljen for Hav innenfor havbruk, og vi ser behov for en økende innsats på samfunnsvitenskapelige og humanistiske problemstillinger knyttet til økosystemtjenester, havregnskap, hav- og kystarealforvaltning, samfunnsmessige og kulturelle verdier, samfunnsansvar og økosystembasert forvaltning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.