Porteføljeplan for Hav

Finansiering

Den største andelen av finansiering til den målrettede marine satsningen (MARINFORSK) kommer fra Nærings- og fiskeridepartementet, etterfulgt av Klima- og miljødepartementet og dernest Kunnskapsdepartementet. Havbruksforskningen (HAVBRUK) finansieres av hovedsakelig av Nærings- og fiskeridepartementet, men Kunnskapsdepartementet bidrar også med midler fra sektorovergripende del[15]. Det maritime (MAROFF) finansieres hovedsakelig av Nærings- og fiskeridepartementet, men fra 2022 får det også midler fra Klima- og miljødepartementet. Den tverrgående satsingen på havteknologi finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet.

Figur 3 viser finansieringskildene for de forskjellige budsjettformålene i 2021 som porteføljestyret for Hav har ansvaret for. Innsatsen til budsjettformålet Satsingen på kompetanse- og teknologioverføring mellom havnæringene ligger som del av innsatsen i de budsjettformålene som har mottatt midler fra dette budsjettformålet, og er derfor ikke angitt som en separat linje i figuren.

Figur 3. Finansiering av investeringer under porteføljestyrets ansvar i 2021. Posten Diverse er støtte fra EU Kommisjonen til budsjettformålet HAVBRUK. KD-SO er sektorovergripende midler fra Kunnskapsdepartementet til budsjettformålene MARINFORSK og HAVBRUK.

[15] Sektorovergripende midler fra Kunnskapsdepartementet skal utfases frem til 2022.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. november 2023, 20:39 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.