Porteføljeplan for Hav

Prioriteringer i forholdet til EUs rammeprogram (Horisont Europa)

EU-kommisjonens satsning European Green Deal er EUs grønne vekststrategi for å nå målet om et klimanøytralt EU innen 2050. Målet er å sikre en mer bærekraftig og sirkulær økonomisk utvikling med mindre forurensning og lavere klimagassutslipp, bedre helse, økt livskvalitet og nye arbeidsplasser. EUs program for forskning og innovasjon Horisont Europa er et viktig virkemiddel for å nå målene i Green Deal.

Norsk deltagelse i EUs program for forskning og innovasjon Horisont Europa er viktig for alle innsatsområdene for Hav-porteføljen. Deltagelse i EUs rammeprogram styrker bedriftenes muligheter til å få ny erfaring, nye partnere og kunnskap om nye markeder og bidra til økt eksport, samt hente hjem kunnskap og teknologi for anvendelse innenfor de marine og maritime næringene.

Erfaringene fra Horisont 2020 viser at norske bedrifter og norske forskningsmiljøer tilknyttet havnæringene har sterkt gjennomslag både på næringsrettede arenaer og i utfordringsdrevne utlysninger, og det forventes at de fortsatt vil konkurrere godt i EUs rammeprogram fremover, særlig med tanke på den tydelige satsingen innenfor hav. Tverrfagligheten, størrelsen og innrettingen i rammeprogrammet er svært velegnet for målene til porteføljen for Hav om bærekraftig omstilling og kommersialisering fra forskning. Videre satsing inn mot EUs rammeprogram er derfor av betydning for norsk forskning og næringsliv som er relevant for Hav-porteføljen.

Horisont Europa er strukturert i tre søyler; Fremragende vitenskap, Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv og Innovativt Europa. Alle søylene ventes å ha relevans innenfor hav, men særlig søyle 2 og 3 ventes å være av stor relevans.

Med bakgrunn i målene i porteføljeplanen og kriterier for deltakelse i partnerskap er følgende partnerskap i Horisont Europa særskilt relevant for Hav-porteføljen:

  • Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth
  • Climate Neutral, Sustainable and Productive Blue Economy
  • Safe and Sustainable Food Systems for People, Planet and Climate
  • Animal Health and Welfare

I tillegg vil det være viktig å følge arbeidet i det co-programmed partnerskapet Zero-Emission Waterborne transport. Andre partnerskap vil også være relevante for deler av porteføljen for Hav, og porteføljestyret vil derfor følge utviklingen i et bredt spekter av partnerskap.

Det er videre relevant å følge utviklingen av EUs Digital Europe program og EUs maritime strategi med tanke på deltagelse som er relevant innenfor porteføljens ansvarsområder.

I Horisont Europa er det introdusert fem missions (samfunnsoppdrag), som er avgrensede forsknings- og innovasjonstiltak på tvers av disipliner og sektorer. Missions er ambisiøse, tidsavgrensede oppdrag for å løse samfunnsutfordringer. Under Horisont Europa vil særlig Mission Restore our Ocean, Seas and Waters 2030 (samfunnsoppdrag Sunne hav og vann i 2030) være av relevans for Hav-porteføljen.

Prioriteringer for Hav-porteføljen

Den nasjonale delen av porteføljen må sees i sammenheng med den norske deltakelsen innenfor alle deler av Horisont Europa, og sikre at de nasjonale FoU-arenaene både kvalifiserer til og forsterker norsk suksess i Horisont Europa og andre relevante EU-programmer. Det er en målsetting at den nasjonale innsatsen utfyller, supplerer og forsterker aktiviteter i Horisont Europa. Porteføljestyret vil også vurdere om det er områder som bedre ivaretas gjennom Horisont Europa enn gjennom nasjonale satsinger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 08.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.