Porteføljeanalyse for Energi, transport og lavutslipp

Avgrensing og finansiering av porteføljen

Analysen tar for seg alle prosjekter innenfor energi, transport og lavutslipp som Forskningsrådet selv finansierer, i tillegg prosjekter med finansiering fra EU. Dette omtales som totalporteføljen. Totalporteføljen består av to delporteføljer: a) energi og lavutslipp og b) transport som delvis overlapper, illustrert ved Figur 2-1.

Figur 2-1. Visualisering av delporteføljene "Energi og lavutslipp" og "Transport" og i hvilken grad de overlapper hverandre (2021 tall). Figuren viser en overlapp på 320 mill. kroner.

Investeringsporteføljen består av de aktivitetene som porteføljestyret for energi, transport og lavutslipp selv tildeler midler til. Dette er den delen av totalporteføljen som porteføljestyret selv kan påvirke direkte gjennom egne strategier, utforming av utlysninger og bevilgningsvedtak. Investeringsporteføljen består av programmene:

  • Stort program for energi (ENERGIX)
  • Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)
  • Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi (CLIMIT)
  • Transport 2025 (TRANSPORT)

Investeringsporteføljen finansieres i hovedsak av Olje- og energidepartementet, som har sektor¬ansvar for forvaltningen av de norske energiressursene, av Samferdselsdepartementet, som har sektoransvar for transportområdet og Klima- og miljødepartementet gjennom sin satsing på lavutslippsteknologi. I tillegg bidrar Landbruks- og matdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Se figur 2-2.

Figur 2-2. 2021-bevilgninger fra departementene til programmene i investeringsporteføljen (FME, CLIMIT-FoU, ENERGIX og TRANSPORT). OED er den klart viktigste finansiøren av ENERGIX, CLIMIT- og FME, mens Samferdelsdepartementet finansierer Transport 2025.

Investeringsporteføljen utgjør i underkant av 50 prosent av Forskningsrådets totale innsats på energi, transport og lavutslipp. Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og EU yter betydelig finansiering til Forskningsrådets øvrige innsats på området. Det er i tillegg en rekke FoU-prosjekter innen energi, transport og lavutslipp uten finansiering fra Forskningsrådet, SkatteFunn eller EU. Disse prosjektene er ikke inkludert i denne porteføljeanalysen, men informasjon om slike prosjekter finnes blant annet i indikatorrapporten utgitt av Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og Forskningsrådet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.