Porteføljeanalyse for Energi, transport og lavutslipp

Delportefølje - Transport

I 2021 er det finansiert transportrelevant forskning for 517 mill. kroner i Forskningsrådet, noe som tilsvarer en økning i porteføljen på 23 prosent fra 2020 da det ble finansiert transportforskning for 421 mill. kroner.

Det har vært jevn vekst innenfor EU-porteføljen. Norge har særlig stor suksessrate innenfor integrasjon og anvendelse av energi i transport og i maritim transport.

Det foreligger ikke tall på øvrig finansiering av transportforskning utenfor Forskningsrådet og EU. 

Figur 4 19 Finansiering av transportrelevante prosjekter i Forskningsrådet (mill. kroner)

Figur 4-20 gir en oversikt over hvilke programmer/aktiviteter som er de største finansiørene av transportprosjekter i Forskningsrådet. TRANSPORT (inkludert Pilot-T) og ENERGIX utgjør de største. Det har vært en særlig vekst i Pilot-Transporter og følgelig TRANSPORT. Dette er prosjekter hvor næringslivet skal utvikle og teste ny teknologi i samarbeid med andre bedrifter, offentlig sektor og/eller FoU-miljøer. Hovedfokuset på Pilot-T-prosjektene er skjæringsfeltet IKT/transport.

Det er også en økning i andelen prosjekter som omhandler IKT til nytte for transportsektoren i andre programmer. Sensorikk, AI og autonomi er gjennomgående tematikk i flere av de andre programmene og aktivitetene. 

Figur 4-20 Programmer som finansierer transportprosjekter for mer enn 10 mill. kroner i 2021 (mill. kroner)

Reduksjon av utslipp fra transportsektoren omhandles i flere av programmene, hvorav ENERGIX er største finansiør i tillegg til Transport. I ENERGIX er det prosjekter innenfor produksjon, lading, bruk og gjenvinning av batterier, i tillegg til hydrogen og biodrivstoff, som har utgjort hoveddelen av porteføljen. Denne delen av porteføljen inkluderer også prosjekter innenfor Energiomstilling og virkninger for samfunn, klima og natur og Infrastrukturer for energidistribusjon. Status for temaområder innenfor miljøvennlig energi i transport er kommentert i kapittel 4.1.1, 4.1.3 og 4.1.6. Klimaprosjekter finansiert av TRANSPORT omhandler blant annet redusert transportbehov og overgang til mer miljøvennlige transportløsninger – som kollektivtransport og andre delingsløsninger eller aktive transportformer. Status for temaområder innenfor Transport og mobilitet er kommentert i kapittel 4.2.1.

Det har også vært vekst i transportrelaterte prosjekter i BIA og IKTPLUSS. Flere av prosjektene i BIA omhandler problemstillinger relevant for anleggsnæringen, mens prosjektene finansiert av IKTPLUSS omhandler digitaliseringen av transportsektoren. MAROFF finansierer også en rekke prosjekter relevant for transportsektoren, blant annet autonome passasjerferger, satelittdata for sporing av skip og bedre datadeling og samhandling mellom skip/skip og skip/havner (maritim ITS).

Figur 4-21 viser oversikt over delporteføljen transport fordelt på FoU-sektor for årene 2020 og 2021.

Figur 4 21. Transport delportefølje fordelt på FoU-sector

Figuren viser at det i 2020 var instituttsektoren som var den største sektoren, mens det i 2021 er næringslivet. Totalt er det ikke stor endring i bevilgninger som går til instituttsektoren, men figuren viser at veksten innenfor delporteføljen i all hovedsak har gått til næringslivet. Det er også en vekst i kategorien "Øvrige", som er offentlig sektor.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 01.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.