Porteføljeanalyse for Energi, transport og lavutslipp

Løsninger for energibruk i bygg og bebygde områder

Området omfatter nye, energieffektive løsninger for ny og eksisterende bygningsmasse, samt for energifleksible områder som nabolag, byer og regioner. Dette inkluderer lokal produksjon og forbruk, energilagring, samspill med sentrale infrastrukturer, konsekvenser for natur og samfunn, samt digitale teknologier og løsninger. Utviklingen fordrer nye materialer, nye teknologiske løsninger, samt økt brukerkompetanse og innsikt i ikke-teknologiske barrierer. Faglig og kommersielt er området sammensatt, med hovedtyngden på anvendt forskning, relativt høye TRL-nivåer og industrideltakelse.

Figur 4-13. Figursett: Bygg og områder

Tematikk i investeringsporteføljen (ENERGIX og FME)

Porteføljen i på dette området er strukturert i fem delområder:

Varme og klimatisering: Prosjekter relatert til oppvarming, kjøling og energieffektivisering

Styringssystemer: Prosjekter relatert til styring av energibruk i bolig-, kontor- og næringsbygg for å oppnå tilstrekkelig komfort med minimum tilførsel av ekstern energi

Områder og nabolag: Prosjekter relatert til lokal områdetenkning ved planlegging, utbygging og drift av energi- og transportsystemer.

Energiproduksjon, distribusjon og lagring: Prosjekter rettet mot lokal energiproduksjon og lagring på bygget eller i bygningsmassen.

Bygningskropp: Prosjekter som reduserer energibruk- eller klimafotavtrykk ved ny teknologi eller løsninger knyttet til bygningskonstruksjonen.

Beskrivelse av prosjektporteføljen

Totalporteføljen for bygg i Forskningsrådet var på 152 mill. kroner i 2021 inkl. EU. ENERGIX budsjett på bygg i 2021 var ca. 41 mill. kroner. Det er FME-er på bygg og nabolag (ZEN) med finansiering på 24,5 mill. kroner i 2021. Finansiering av norske deltagere i EU-finansierte prosjekter var på 52 mill. kroner i 2021. Fordelingen mellom temaer og virkemidler fremgår av Figur 4-13.

Investeringsporteføljen utgjør 43 prosent av totalporteføljen, mens andre deler av Forskningsrådet utgjorde 19 prosent og EU utgjorde 38 prosent. Finansiering fra EU har økt siden 2020. Næringsliv er størst i porteføljen pga mange prosjkter i både ENERGIX (12 IPN) og EU. Instituttsektoren har også en stor andel. Årsaken til dette er at det var fem store kompetanseprosjekter og et samarbeidsprosjekt med Kina i 2021. FME og Innovasjonsprosjekt er de største virkemidlene i porteføljen.

Forventet utvikling fremover og betydning for porteføljen

 • Porteføljen har prosjekter som ser på blant annet planleggingsverktøy for områder, effektkontroll og smart strømproduksjon, grunn geotermisk energi, lavtemperatur energiforsyning og energiløsninger for fremtidens bygg, blant annet innen ventilasjon, varmtvann og fasadeløsninger.
 • Byggenæringen er en bransje med lav FoU-intensitet, samtidig som det skjer mange innovasjoner i bransjen, og norske industriaktører er langt fremme internasjonalt. Det er derfor viktig å rette FoU-innsatsen mot bransjens prioriteringer og stimulere til en fortsatt økning av gode IPN-er innen byggområdet. I tillegg vil det være viktig med langsiktig mobilisering, og det er ønskelig å opprettholde nivået for KSP.
 • Da FME ZEN hovedsakelig fokuserer på områder og system, vil det være viktig å legge til rette for KSP-er som fokuserer på bygningsutfordringer (som en oppfølging av ZEB).
 • Aktørene i porteføljen har også stor FoU-aktivitet utenom investeringsporteføljen, og det vil være viktig å koordinere porteføljen og kommende utlysninger med andre investeringsporteføljer og med internasjonal aktivitet.
 • Norske aktører har i tillegg fått god finansiering fra Horisont Europe, og innen smarte byer/områder har miljøene lyktes meget godt. Både Trondheim og Stavanger har blitt såkalte fyrtårnbyer innen "Smart Cities and Coummunities" under Horisont Europe.

Temaanalyse: Løsninger for energibruk i bygg og bebygde områder

Departementenes føringer og 21-strategier 

I tildelingsbrevet fra OED står det at ENERGIX skal følge opp Energi21. Energi21 beskriver energieffektive og smarte bygg som et viktig fagområde for fremtidens lavutslippssamfunn. Sentrale forskningstema som fremheves er:

 • Materialer og løsninger for effektivisering i eksisterende og ny bygningsmasse.
 • Insentiver for å stimulere utvikling og implementering av nye, integrerte energiløsninger.
 • Bygninger og koblingen mot energisystemet for øvrig.
 • Metoder og insentiver for realisering av prosjektert, beregnet og simulert energiutnyttelse, samt monitorering av systemytelse.
 • Teknisk og økonomisk optimalisering av lokal og bygningsintegrert fornybar energi og forbruksbruksprofiler.
 • LCA-analyser for bygg.

Digitalisering nevnes også som et viktig område fremover for denne bransjen.
Energi21 kommer med ny strategi i løpet av 2022.
Bygg21 har en arbeidsgruppe for kvalitet og bærekraft som blant annet fremhever bransjens betydning for klimagassutslipp.

Overordnede målsettinger og sentrale dokumenter 

 • Norge har et nasjonalt mål om 30 pst. forbedring i energiintensiteten fra 2015 til 2030, jf. Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring og Stortingets behandling av denne (Innst. 401 S (2015-2016)) (fra 2015-2021 har intensiteten minket med 5,7 prosent). I forbindelse med behandlingen mente et flertall på Stortinget at det i tillegg burde settes et mål om 10 TWh energieffektivisering i eksisterende bygg innen 2030.
 • I Meld. St. 36 (2020-2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser la Solberg-regjeringen frem en konkret nedtrappingsplan for 10 TWh energieffektivisering i eksisterende bygg i tråd med målet satt av Stortinget.2 Det fremgår at NVE estimerer et lønnsomt potensial på 10–13 TWh energieffektivisering i eksisterende bygg.

FoU strategier og behov 

 • SET Plan Working Group on Smart Cities and Communities
 • EERA Smart Cities (Annemie Wyckmans er JP-koordinator)
 • SET-Plan key action 5: New materials & technologies for buildings
 • SET-Plan Action 3.2 Positive Energy Districts
 • IEA TCP Energy in Buildings and Communities (EBC)
 • IEA TCP TCP on Decarbonisation of Cities and Communities (DoCC) – under opprettelse

Markedet/ 

Teknologi 

I ENERGIX er bygg og bebygde områder det fagområdet med flest aktører, og byggenæringen er Norges største distriktsnæring og nest største fastlandsnæring. Energibruk i bygg står for omtrent 35 prosent av energiforbruket i Norge.

Kompetanse 

 Norske prosjekter opplever stor oppmerksomhet internasjonalt og Norge er langt fremme når det gjelder plusshus. 

Smart styring av energi og effekt i bygg og områder får stadig en større del av porteføljen. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 08.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.