Porteføljeanalyse for Energi, transport og lavutslipp

Budsjettformål

Forskningsrådets portefølje innen energi, transport og lavutslipp har stor tematisk bredde og innsatsen rettes mot flere temaområder. Forskningen skal støtte en langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemet, bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet og fremme et konkurransedyktig norsk næringsliv. Forskningen skal fremme effektive, sikre og bærekraftige transport- og mobilitetsløsninger, både for varer og personer, samt utvikling av fysisk og digital infrastruktur til alle transportformene.

Totalt er det over 80 aktiviteter og programmer i Forskningsrådet og EU som bidrar til finansieringen, se Figur 3-2 som viser de 36 største. Energisatsingene ENERGIX og H20 ENERGY og EUs transportprogram H20 TPT er de tre største bidragsyterne med totalt 1,1 mrd. kroner til prosjekter i 2021. Forskningsrådets åpne arena for næringslivet (BIA), infrastrukturmidler (FORINFRA) og grunnbevilgning til universitetene og instituttene (RBGGRUNNTEKN) er blant de største bidragsyterne utenom programmene i investeringsporteføljen. I tillegg finansierer programmer i portefølje Hav (MAROFF), Muliggjørende teknologier (IKTPLUSS og NANO2021), Landbruk og mat (BIONÆR) og Klima og polar (KLIMAFORSK) et betydelig antall prosjekter som inngår i porteføljen for energi, transport og lavutslipp.

Figur 3-2. Figuren viser Forskningsrådet og EUs innsats i 2021, spesifisert på program og fag (kun Forskningsrådets programmer). Innsatsen for ENERGIX var på over 500 mill. kroner. Teknologi er det største faget, etterfulgt av matematikk og naturvitenskap og samfunnsvitenskap.

Mer detaljert statistikk for delporteføljene energi og lavutslipp, transport og for investeringsporteføljen vises i kapittel 4.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 01.12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.