Porteføljeanalyse for Energi, transport og lavutslipp

Analyse av totalporteføljen inklusiv statistikk

Den samlede innsatsen estimeres i 2021 til ca 2,8 mrd. kroner til 1900 prosjekter, inkludert EU-finansierte prosjekter. Prosjektene og aktivitetene mottok fra 100.000 kroner til over 50 mill. kroner i løpet av året. Figur 3-1 viser forbruk i prosjekter porteføljestyret har vedtatt, sammenliknet med forbruk i prosjekter vedtatt av andre porteføljestyrer og den relevante EU-porteføljen. Det er en betydelig økning i forbruket (i overkant av 30 prosent) sammenliknet med samlet innsats på 2,1 mrd. kroner i 2020. Det har vært sterkest økning i EU-finansiering. Økningen kan gjenspeile en generell økt oppmerksomhet om behovet for en betydelig omlegging av energisystemet, utvikling av mer fornybar energi og lavutlippsløsninger, og økt finansiering både nasjonalt og internasjonalt til sektorene de siste årene.

Figur 3-1 viser forbruk i prosjekter porteføljestyret har vedtatt, sammenliknet med forbruk i prosjekter vedtatt av andre porteføljestyrer og den relevante EU-porteføljen.

SkatteFunn kommer i tillegg til innsatsen angitt ovenfor. I 2021 var det budsjetterte skattefradraget for prosjekter innen energi og transport på 520 mill. kroner til 643 prosjekter fordelt på 313 mill. kroner til sektoren energi og 207 mill. kroner til sektoren transport og samferdsel. I tillegg er det en andel prosjekter innen lavutslipp og energieffektivisering som tematisk faller inn under denne porteføljen, men som er sortert i SkatteFunns kategorier bygg og anlegg, prosess- og foredlingsindustri, metall og skog og trebruk.

Koronapandemiens virkninger for prosjektgjennomføring

Pandemien har påvirket fremdriften i mange prosjekter. Tilgang på laboratorier og muligheten for å reise har denne perioden vært begrenset, og seminarer, konferanser og møter har måttet bli avholdt på andre måter enn planlagt. Videre har restriksjoner og endrede reisemønstre i befolkningen gjort det vanskelig å gjennomføre datainnsamling, testing og pilotering i mange prosjekter. Mange stipendiater er forsinket som følge av at skoler og barnehager har vært stengt i lange perioder. I noen prosjekter har pandemien ført til at forbruket i 2020 og 2021 har blitt lavere enn opprinnelig budsjettert og at fremdriften er forsinket. Flere prosjekter har på bakgrunn av pandemien blitt forlenget.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 08.56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.