Porteføljeanalyse for Energi, transport og lavutslipp

Delportefølje - Energi og lavutslipp

Som det fremgår av Figur 4-2 under, har Forskningsrådets finansiering øremerket miljøvennlig energi og lavutslipp hatt stor vekst i perioden 2005 til 2021. Stortingets klimaforlik i 2008 innebar en sterk økning som i all hovedsak ble kanalisert gjennom de tre store satsingene innenfor energi; RENERGI/ENERGIX, CLIMIT-FoU og FME. Fra 2016 har det vært ytterligere opptrapping, spesielt i finansiering til utvikling av lavutslippsteknologi som kan gi raske utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor.

Figur 4-2. Budsjettutvikling fra departementene til ENERGIX, CLIMIT og FME.

Temaområdene energieffektivisering og energibruk i transport har hatt størst vekst de siste årene. Fornybar energiproduksjon og CO2-håndtering har hatt størst relativ nedgang. Status for de enkelte temaområdene er kommentert i kapittel 4.1.1 til 4.1.7 nedenfor.

Figur 4-3. Finansiering fra ENERGIX, CLIMIT og FME til sentre og prosjekter i absolutte og relative tall, fordelt på tema.

De viktigste virkemidlene for investeringsporteføljen er innovasjonsprosjekter, kompetanse- og samarbeidsprosjekter, forskerprosjekter og senterordningene. Det gis også en del støtte i form av internasjonalt og nettverksstøtte. Grønn plattform-projektene som ble innvilget i 2021 vil først gi utslag på tallene i 2022.

Figur 4-4. Finansiering fra ENERGIX, CLIMIT og FME i absolutte og relative tall, fordelt på søknadstype.

Økning i andel innovasjonsprosjekter

Den mest markerte endringen i investeringsporteføljen er at det har vært en markant økning i omfanget av innovasjonsprosjekter de siste årene. I årene 2015-2019 var det i gjennomsnitt 93 innovasjonsprosjekter i porteføljen, mens det i 2021 var 144. Utviklingen har sammenheng med at økte bevilgninger til Forskningsrådet har kommet med klare føringer om aktivitet i næringslivet. Støtteordningen ifm. Covid 19-pandemien øremerket næringsliv bidro til å sikre fortsatt FoU-aktivitet i norske bedrifter. Bevilgninger øremerket hydrogenrelatert forskning har også frem til 2022 hatt bedriftene i fokus, på lik linje som i Pilot-T- og Pilot-E-ordningene. Gjennomgående høy kvalitet på søknadene har gjort den økte andelen næringsledede prosjekter mulig uten at det har gått ut over kvaliteten i prosjektene som mottar finansiering.

Omtale av de ulike delområdene

I det etterfølgende er det en nærmere omtale av de ulike delområdene innen delporteføljen energi og lavutslipp. For hvert delområde vises et figursett med tre figurer. Figurene viser hvordan investeringsporteføljen er fordelt på tematiske underområder og hvordan investeringsporteføljen er fordelt på søknadstyper, på underområde og virkemiddel. I tillegg er det en oversikt over samlede investeringer på delområdet (dvs. både investeringsporteføljen, annen finansiering fra Forskningsrådet og bevilgninger fra EU), og hvilke sektorer som får midler fra disse tre typene finansieringskilder. På noen områder blir det litt forskjell på tallene mellom siste figur og de to første figurene. Dette skyldes at figurene har to forskjellige kilder og at systematikken for merkingene er litt ulik, dvs. om man merker hele prosjektet til ett delområde, eller om man deler på flere.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 05.19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.