Porteføljeanalyse for Energi, transport og lavutslipp

Fag/teknologi

Forskningsaktiviteten i porteføljen er dominert av teknologiske fag (72 prosent i 2021), men omfatter også en betydelig andel samfunnsvitenskap (15 prosent) og matematikk og naturvitenskap (11 prosent). Landbruks- og fiskerifag og humaniora er også representert. Fordelingen på fagområder i 2021 er vist i Figur 3-3. Prosjektene har i mange tilfeller en tverrfaglig og/eller flerfaglig tilnærming. Det er bare prosjekter fra Forskningsrådets portefølje som er med i oversikten, ettersom EU-prosjekter ikke er kategorisert i fagområder.

Teknologiske fag spenner bredt fra materialteknologi, elektroteknikk og IKT til maskin- og bygningsfag og marin teknologi. Samfunnsvitenskap har også stor anvendelse innen porteføljen, med samfunnsvitenskapelig - kategori tverrfaglig og økonomi som de største fagområdene. Humaniora inngår fortsatt med et relativt lite beløp, til tross for at det i en periode har vært et mål å øke innsatsen på området.

Den samfunnsvitenskapelige forskningen foregår hovedsakelig i prosjekter ledet av UoH- og instituttsektoren, i liten grad i prosjekter ledet av næringslivet og øvrige aktører (offentlige aktører, foreninger og ideelle organisasjoner). Prosjekter som omfatter teknologi, matematikk og naturvitenskap gjennomføres i prosjekter ledet av institutter, næringsaktører og i UoH-sektoren. Den relative andelen for de ulike fagområdene har vært stabil over tid, svakt nedadgående for teknologifag og svakt økende for matematikk og naturfag.

Figur 3-3. Portefølje for energi, transport og lavutslipp – innsats i 2021 spesifisert på fagområder og FoU-sektor.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 05:26 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.