Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Investeringsmål

DEMOKRAT-porteføljen skal bidra til å realisere hovedmålene i Strategi for Norges forskningsråd 2020-2024[1], spesielt hovedmålet om Omstilling i næringsliv og offentlig sektor. I tillegg vil porteføljen gi viktige bidrag til hovedmålet om Bærekraftig utvikling og hovedmålet om Grensesprengende forskning og radikal innovasjon. Innenfor de strategiske områdene i Forskningsrådets strategi vil porteføljen særlig bidra til Samhørighet og globalisering. I tillegg vil porteføljen bidra innenfor Teknologi og digitalisering, bl.a. knyttet til digital transformasjon i offentlig sektor, digital sikkerhet og bærekraftig samfunnsutvikling. Porteføljen vil også bidra til de strategiske områdene Hav, Grønt skifte, Helse og velferd, gjennom temaer som lokal, regional og nasjonal forvaltning og regulering, samfunns- og arealplanlegging, klimatilpasninger, sikkerhet, offentlig sektors og sivilsamfunnets rolle.

Porteføljeplanen er forankret i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. I tillegg er flere stortingsmeldinger relevante for denne porteføljen. Vi vil særlig trekke frem Meld. St. 14 (2020-2021) Perspektivmeldingen 2021, Meld. St. 30 (2019-2020) En innovativ offentlig sektor og Meld. St. 5 (2020-2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden.

Investeringsmålene er forankret i Forskningsrådets strategi og består av samfunnsmål og brukermål.[2] De tiltak som settes i gang av Forskningsrådet, skal resultere i noen forventede virkninger og samfunnseffekter i henhold til en investeringslogikk (se figur 1). Se vedlegg 1 for en oversiktlig fremstilling av denne porteføljens investeringslogikk.

Figur 1. Skjematisk illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 19:48 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.