Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Samfunnsmål

Porteføljen skal gi kunnskap om offentlig sektors evne til å møte store samfunnsutfordringer og kriser. Den skal resultere i kunnskap for utvikling av politikk og forvaltning på kommunalt, statlig og internasjonalt nivå. Porteføljen vil gi viktig kunnskap for å nå FNs bærekraftsmål og derigjennom sikre en bærekraftig sosial og økonomisk samfunnsutvikling.

Porteføljen adresserer særlig disse fire samfunnsutfordringene:

  • Økt kompleksitet og avhengighet
  • Et åpent, sårbart samfunn i en global verden
  • Demokratiet utfordres
  • Velferdsstatens finansielle grunnlag

For å møte de fire samfunnsutfordringene og bidra til å realisere Forskningsrådets strategi, har DEMOKRAT-porteføljen fem definerte samfunnsmål. Samfunnsmålene beskriver hvilke samfunnseffekter forsknings­ og innovasjonsinnsatsen skal innrettes mot.

Denne porteføljeplanen har følgende samfunnsmål:

  1. En innovativ offentlig sektor løser komplekse samfunnsutfordringer og møter FNs bærekraftsmål.
  2. Et inkluderende samfunn med et velfungerende demokrati.
  3. Et trygt, åpent samfunn med en effektiv ivaretakelse av samfunnssikkerheten.
  4. En robust og bærekraftig nasjonaløkonomi.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 19.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.