Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Forventede samfunnseffekter (impact)

Denne porteføljen adresserer komplekse samfunnsutfordringer som berører store deler av offentlig sektor, næringsliv og sivilsamfunn, direkte og indirekte. Det forventes at investeringene i porteføljen bidrar til økt kunnskapsgrunnlag for å møte porteføljens fem samfunnsmål (se kapittel 3.1).

Det er utfordringer knyttet til måling av samfunnseffekter av forskningsinnsatsen. Dette fordi samfunnseffektene ikke kan føres direkte tilbake til investeringer fra den enkelte portefølje, men vil være resultat av mange forskjellige utenforliggende faktorer. Ambisjonen er likevel å kunne identifisere noen sannsynlige samfunnseffekter av porteføljens investeringer. For å kunne si noe om effekter, er det også behov for å gjennomføre evalueringer og ulike typer kunnskapsoppsummeringer som gir grunnlag for analyser av porteføljen. Forskningsrådet har blant annet erfaring med analyser som fanger opp effekter av forskningen, kalt "Lange spor"-analyser, som gir mulighet for å vurdere samfunnseffekter innenfor f.eks et avgrenset forskningsfelt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 18.12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.