Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Prioriterte anvendelsesområder

Forsknings- og innovasjonsinnsatsen skal være anvendbar for politikere og forvaltning på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, inkludert Sametinget. I tillegg er også forskningsmiljøene brukere, gjennom å bygge kapasitet og kompetanse som bidrar til en bred og internasjonalt orientert kunnskapsbase.

Denne porteføljen bidrar hovedsakelig med bred, sektorovergripende kunnskapsutvikling og innovasjonsarbeid, med anvendelser på mange nivåer og på tvers av sektorer. Innsatsen er også rettet mot noen prioriterte politikkområder og sektorer. Den sektorovergripende kunnskapsutviklingen vil være kunnskap om, og for, innovasjon i offentlig sektor, kunnskap om demokrati, styring, forvaltning, om offentlig sektor som samfunnsaktør, og om samfunnssikkerhet, rettsutvikling og makroøkonomi. Porteføljen vil bidra til mer sektorspesifikk kunnskap for justissektor, statlig og kommunal sektor og finanssektoren.

Porteføljen skal særlig styrke kunnskapsgrunnlaget for politikkutforming og innovasjon på statlig og kommunalt nivå, knyttet til lover og reguleringer, økonomiske og organisatoriske rammebetingelser og andre styringsvirkemidler. I tillegg brukes resultatene til tverrgående forvaltningsutvikling knyttet til ressursbruk, organisering, samordning og styring innenfor ulike sektorer og på ulike nivåer. Anvendelsesområder er blant annet innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og digitalisering. Forsknings- og innovasjonsinnsatsen brukes til å utvikle nye organisasjonsmodeller, tjenester og løsninger for å møte utfordringer og behov knyttet til forvaltning og tjenestetilbud.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 13:00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.