Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Finansiering

Utfordringene som DEMOKRAT-porteføljen skal bidra til å løse, er komplekse. Det må være samsvar mellom ambisjonsnivå (virkninger og samfunnseffekter) og tilgjengelige ressurser.

Det er i første rekke Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet som har sektoransvar for forskningen, og som finansierer forskningen knyttet til den målrettede innsatsen. I tillegg bidrar Kunnskapsdepartementet med finansiering av det som er sektorovergripende. Innenfor DEMOKRAT har det vært behov for å bygge forskningskapasitet og kompetanse i bredt. I tillegg har det vært sektorspesifikke spørsmål som har krevd mer avgrensede utlysninger innenfor en gitt tematikk.

Figur 3 viser finansieringskildene for de forskjellige budsjettformålene som porteføljestyret for Demokrati, styring og fornyelse har ansvaret for. Tabellen gir en oversikt over inntekter og ulike finansieringskilder i 2021, samlet og for de ulike budsjettformålene. Dette gir et grunnlag for å vurdere måloppnåelse sett i forhold til budsjettrammer.

Figur 3. Finansiering av investeringer under porteføljestyrets ansvar. Ukjent er KD og KDD samt midler fra Gjensidigestiftelsen til Brannforskning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.