Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Finansiering

Utfordringene som DEMOKRAT-porteføljen skal bidra til å løse, er komplekse. Det må være samsvar mellom ambisjonsnivå (virkninger og samfunnseffekter) og tilgjengelige ressurser.

Det er i første rekke Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet som har sektoransvar for forskningen, og som finansierer forskningen knyttet til den målrettede innsatsen. I tillegg bidrar Kunnskapsdepartementet med finansiering av det som er sektorovergripende. Innenfor DEMOKRAT har det vært behov for å bygge forskningskapasitet og kompetanse i bredt. I tillegg har det vært sektorspesifikke spørsmål som har krevd mer avgrensede utlysninger innenfor en gitt tematikk.

Figur 3 viser finansieringskildene for de forskjellige budsjettformålene som porteføljestyret for Demokrati, styring og fornyelse har ansvaret for. Tabellen gir en oversikt over inntekter og ulike finansieringskilder i 2021, samlet og for de ulike budsjettformålene. Dette gir et grunnlag for å vurdere måloppnåelse sett i forhold til budsjettrammer.

Figur 3. Finansiering av investeringer under porteføljestyrets ansvar. Ukjent er KD og KDD samt midler fra Gjensidigestiftelsen til Brannforskning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. mars 2024, 08:51 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.