Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Porteføljens omfang

Denne porteføljeplanen omfatter alle prosjekter i Forskningsrådet og EU-prosjekter som omhandler demokrati, styring og fornyelse (DEMOKRAT-porteføljen). Den målretta innsatsen i denne porteføljen ivaretas gjennom bevilgninger fra porteføljestyret for demokrati, styring og fornyelse og støtter i særlig grad sektorovergripende forskning som gir grunnlag for en kunnskapsbasert offentlig forvaltning og politikk for fornyelse og innovasjon av offentlig sektor. Planen foreslår også prioriteringer for andre porteføljestyrer for en strategisk helhetlig innsats fra Forskningsrådet. I tillegg har EUs rammeprogram betydelig innsats på porteføljens områder. Nedenfor er en beskrivelse av hva som inngår i denne porteføljen innenfor dimensjonene fag/teknologi, tema, anvendelsesområder og FoUoI-verdikjeder.

Fag
Porteføljen er i hovedsak utfordringsdrevet og adresserer sammensatte og komplekse problemstillinger. Dette krever at de enkelte fagområdene og sektorene ses i sammenheng og utvikler samarbeid. Derfor er porteføljen i stor grad tverrfaglig og spenner over hele spekteret av fagområder. Selv om hovedtyngden er innenfor samfunnsvitenskap, statsvitenskap, sosiologi, økonomi, medievitenskap og rettsvitenskap, omfatter den også humaniora og helsefag, teknologi og naturvitenskap. I tillegg omfattes viktige tverrfaglige områder som samfunnssikkerhet, planfag og innovasjon.

Tema
Porteføljens temaer er knyttet til problemstillinger innenfor demokrati, styring og forvaltning, samfunnssikkerhet, makroøkonomi, skatt, juridiske problemstillinger og forskning på innovasjon i offentlig sektor og samfunnsutvikling. Innsatsen er sektorovergripende og dekker bredt tematisk, med grenseflater til porteføljer med mer sektorspesifikk innsats.

Anvendelsesområder
Kunnskapsutviklingen i porteføljen har særlig betydning for fornyelse og innovasjon i offentlig sektor, og for utviklingen av rammebetingelser for næringsliv og sivilsamfunn. Innsatsen favner alle ansvarsområder i offentlig sektor, både stat og kommune samt sivil sektor. Forskningen anvendes i lov- og planarbeid, reguleringer, forvaltning og organisering av og i statlig, kommunal og privat sektor. Denne forskningen har både stor betydning på et overordnet nivå for samfunnsutviklingen samtidig som den gir sektorspesifikk kunnskap. Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor har stor betydning for samfunnet, både sivilsamfunn og næringsliv, f.eks. gjennom styring og forvaltning, tjenester og offentlig-privat samarbeid.

FoUoI-verdikjede
Porteføljen omfatter hele verdikjeden fra grunnforskning via anvendt forskning til utviklingsarbeid og innovasjon. Hovedtyngden av kunnskapsutviklingen er anvendt forskning og innovasjon, med innslag av grunnleggende forskning. Innovasjonsprosjektene er brukerstyrte prosjekter, i tillegg har også en stor andel av den anvendte forskningen forpliktende brukermedvirkning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 09.02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.