Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Brukermål

En nødvendig forutsetning for å realisere samfunnsmålene er et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. For porteføljen er det særlig viktig at aktører i forskningsinstitusjonene, offentlig sektor, næringslivet og sivilsamfunnet samarbeider om kunnskapsutviklingen. Innsikt og kunnskap fra forskningen skal tas i bruk på de ulike samfunnsarenaene og sektorer – og i forskning og fagmiljøene selv. Sentrale brukere, i tillegg til forskningsmiljøer, er politikere, relevante departementer, direktorater og etater, regional og lokal forvaltning, næringsliv og sivilsamfunn.

Denne porteføljeplanen har følgende brukermål:

  1. Politikere og offentlig forvaltning har tillit til forskning, og gjør bruk av kunnskap for politikkutforming og virkemiddelutvikling innenfor porteføljens forvaltningsområder.
  2. Forskere og fagmiljøer holder høy kvalitet og deltar aktivt i internasjonalt forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid.
  3. Forsknings- og innovasjonsmiljøer samarbeider på tvers av fag og med offentlig sektor om kunnskapsutviklingen og løsninger på samfunnsutfordringene.
  4. Offentlig sektor jobber kunnskapsbasert for å få til omstilling og digital transformasjon gjennom et godt samspill med næringsliv, sivilsamfunn og innbyggere.
  5. Offentlig sektor utvikler nye samarbeidsformer og -strukturer på tvers av nivåer og sektorer, som bidrar til mer helhetlige løsninger på komplekse samfunnsutfordringer.
  6. Frivillige organisasjoner og innbyggere har tillit til forskning, de deltar i kunnskapsutviklingen og er med på å skape innovative og bærekraftige løsninger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 05:43 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.