Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Brukermål

En nødvendig forutsetning for å realisere samfunnsmålene er et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. For porteføljen er det særlig viktig at aktører i forskningsinstitusjonene, offentlig sektor, næringslivet og sivilsamfunnet samarbeider om kunnskapsutviklingen. Innsikt og kunnskap fra forskningen skal tas i bruk på de ulike samfunnsarenaene og sektorer – og i forskning og fagmiljøene selv. Sentrale brukere, i tillegg til forskningsmiljøer, er politikere, relevante departementer, direktorater og etater, regional og lokal forvaltning, næringsliv og sivilsamfunn.

Denne porteføljeplanen har følgende brukermål:

  1. Politikere og offentlig forvaltning har tillit til forskning, og gjør bruk av kunnskap for politikkutforming og virkemiddelutvikling innenfor porteføljens forvaltningsområder.
  2. Forskere og fagmiljøer holder høy kvalitet og deltar aktivt i internasjonalt forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid.
  3. Forsknings- og innovasjonsmiljøer samarbeider på tvers av fag og med offentlig sektor om kunnskapsutviklingen og løsninger på samfunnsutfordringene.
  4. Offentlig sektor jobber kunnskapsbasert for å få til omstilling og digital transformasjon gjennom et godt samspill med næringsliv, sivilsamfunn og innbyggere.
  5. Offentlig sektor utvikler nye samarbeidsformer og -strukturer på tvers av nivåer og sektorer, som bidrar til mer helhetlige løsninger på komplekse samfunnsutfordringer.
  6. Frivillige organisasjoner og innbyggere har tillit til forskning, de deltar i kunnskapsutviklingen og er med på å skape innovative og bærekraftige løsninger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 03.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.