Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Forventede resultater (output)

Porteføljen bidrar med resultater til den nasjonale og globale kunnskapsbasen, gjennom blant annet publisering, forskningsbasert undervisning og annen formidling som foregår i prosjektene.

Prosjektene som finansieres, skal stimuleres til bruker- og allmennrettet formidling og utvikling av policy briefs, og det skal legges til rette for at forskningen blir debattert, formidlet og anvendt. Porteføljestyret vil særlig prioritere tiltak som bidrar til kunnskapsbasert og opplyst dialog mellom forskere og politikere, myndigheter, andre samfunnsaktører og allmennheten.

Indikatorer på resultater fra de enkelte FoU-prosjektene kan telles som antall publikasjoner, antall rekrutteringsstillinger, antall avlagte doktorgrader, antall unge prosjektledere i porteføljen, grad av tverrfaglig samarbeid, nasjonalt og internasjonalt samarbeid og involverte fag- og forskningsmiljøer.

Forventede faglige resultater er flere forskningsprosjekter i internasjonal forskningsfront, mer samarbeid på tvers av fagområder og sektorer, større bredde i faglig, teoretisk og metodisk tilnærming i forskningen, økt rekruttering til forskningsfeltene og økt forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor.

Forventede strukturelle resultater er økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk, økt likestilling og mangfold i forskningssektoren, økt deltakelse av brukere i forskningen, synlige bidrag fra forskningen i samfunnsdebatten og mer målrettet formidling av forskningsresultater.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 13.14 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.