Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Prioriteringer i forholdet til EUs rammeprogram (Horisont Europa)

Det er fire ulike strategier for hvordan våre investeringer tar hensyn den europeiske og internasjonale arenaen:

  • Kvalifisere: De nasjonale satsingene skal bidra til å kvalifisere norske aktører til å konkurrere på internasjonale arenaer.
  • Forsterke: Gjennom deltagelse i internasjonale prosjekter får Norge tilgang til verdensledende forskningsmiljøer, forskningsinfrastrukturer, kunnskap, nettverk, verdikjeder og markeder. De nasjonale investeringene bør innrettes slik at de best mulig kan bygge videre på resultatene fra den internasjonale porteføljen.
  • Forskyve i tid: For å utnytte den tilgjengelige kapasiteten hos norske forskningsinstitusjoner og næringsliv best mulig, blir det viktig å planlegge tidspunkt for nasjonale utlysninger slik at de ikke overlapper i tid med tilsvarende utlysninger i Horisont Europa.
  • Arbeidsdeling: På enkelte områder vil europeiske og andre internasjonale satsinger dekke Norges kunnskapsbehov og involvere norske aktører på en så god måte at nødvendig nasjonal kompetanse er sikret. På slike områder kan porteføljestyrene velge å skalere ned eller droppe nasjonale utlysninger.

Horisont Europa er inndelt i tre ulike pilarer; grunnforskning, innovasjon og FoU som skal løse samfunnsutfordringer. Samfunnsutfordringene er igjen inndelt i seks ulike tematiske klynger. I tillegg fokuseres det nå på samfunnsoppdrag (missions), som er en ny satsing i Horisont Europa. Missions forutsetter et system for innovasjon med deltagelse fra ulike typer aktører og brukere av FoU, inkludert regioner, kommuner og offentlig sektor generelt. I missionsutlysningene stilles det krav til at regioner, byer og kommuner tar sentrale roller i gjennomføringen, og at departementer, direktorater og etater støtter tett opp om dette arbeidet.

For denne porteføljen er det to klynger som er særlig aktuelle, fordi de overlapper med nasjonale temaer. Dette er klynge 2 og 3, Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn og Samfunnssikkerhet.

  • Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn, demokrati og sosial og økonomisk transformasjon.
  • Samfunnssikkerhet, beredskap og håndtering av katastrofer og kriser, grensekontroll, maritim sikkerhet, organisert kriminalitet, trygge byer og digital sikkerhet.

I de fire andre klyngene i Horisont Europa er det også tematiske prioriteringer som er aktuelle for denne porteføljen. Offentlige aktører har store muligheter og er etterspurt som deltakere i svært mange utlysninger. I tillegg vil deltakelse i utlysninger på missions, og særlig innenfor klima, være aktuelt.

Porteføljens prioriteringer og investeringer skal sees i sammenheng med relevante prioriteringer i Horisont Europa (2021-2027). Det er ventet at aktivitetene i EUs rammeprogram først og fremst vil komplettere og ha merverdi for den nasjonale innsatsen i porteføljen, f.eks. ved at alle problemstillinger er på et internasjonalt nivå.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 08.52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.