Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Tiltak

Investeringsmålene skal nås ved bruk av Forskningsrådets virkemidler, gjennom internasjonal samfinansiering og EUs rammeprogram. Tiltakene nedenfor viser hvordan de ulike brukermålene skal nås.

Brukermål 1: Politikere og offentlig forvaltning har tillit til forskning, og gjør bruk av kunnskap for politikkutforming og virkemiddelutvikling innenfor porteføljens forvaltningsområder.

Tiltak: Porteføljestyret investerer i prosjekter og tiltak innenfor relevante temaområder for politikkutforming.

Tiltak fra eget porteføljestyre:

 • Investere i prosjekter som utvikler kunnskap i bredt som danner en kunnskapsbase for myndighetene.
 • Investere i prosjekter som utvikler kunnskap om dagsaktuelle problemstillinger (eks. Covid 19).
 • Legge til rette for formidling rettet mot politikk- og virkemiddelsutvikling.

Forventede tiltak fra andre styrer:

 • Bidra inn til porteføljens politikkområder.

Brukermål 2: Forskere og fagmiljøer holder høy kvalitet og deltar aktivt i internasjonalt forsk¬nings-utviklings-, og innovasjonsarbeid.

Tiltak: Porteføljestyret investerer i og gir råd om tiltak for å styrke kompetanse og kapasitet innenfor porteføljens fagområder og fremme tverrfaglig forskning av høy kvalitet.

Tiltak fra eget porteføljestyre:

 • Investere i de kvalitativt beste prosjektene innenfor de tematiske områdene.
 • Bidra til å bygge fagkompetanse og kapasitet innenfor porteføljens temaområder.

Forventede tiltak fra andre styrer:

 • Utvikle infrastruktur for tverrfaglig samfunnsvitenskapelig forskning innenfor porteføljens områder.
 • Øke investeringene til forskning på innovasjon i offentlig sektor og samfunnssikkerhet.

Tiltak: Porteføljestyret vil gi råd for å stimulere til internasjonalt samarbeid og økt returandel fra Horisont Europa.

Tiltak fra eget porteføljestyre:

 • Gi råd om deltagelse i internasjonalt og nordisk forsknings- og innovasjonssamarbeid og arbeidsdeling mellom nasjonal og internasjonal arena.
 • Investere i prosjekter med internasjonalt samarbeid.
 • Investere i tiltak som bidrar til internasjonale nettverk.

Forventede tiltak fra andre styrer:

 • Stimulere forskningsmiljøene til deltakelse i EUs rammeprogram, særlig i missions og i klynge 2 og 3 (Forskningsrådets adm.).

Brukermål 3: Forsknings- og innovasjonsmiljøer samarbeider på tvers av fag og med offentlig sektor om kunnskapsutviklingen og løsninger på samfunnsutfordringene.

Tiltak: Porteføljestyret investerer i samarbeids- og innovasjonsprosjekter.

Tiltak fra eget porteføljestyre:

 • Investere i tverrfaglige prosjekter innenfor porteføljens temaområder.
 • Investere i samarbeids- og innovasjonsprosjekter med offentlig sektor, både statlig og kommunalt nivå, og med andre sektorer.
 • Samarbeide med andre porteføljer om brede tematiske utlysninger som fremmer tverrfaglig samarbeid.

Forventede tiltak fra andre styrer:

 • Investere i samarbeidsprosjekter med offentlig sektor som samarbeidspartner innenfor sine temaområder.
 • Investere i innovasjonsprosjekter.

Brukermål 4: Offentlig sektor jobber kunnskapsbasert for å få til omstilling og digital transformasjon gjennom et godt samspill med næringslivet, sivilsamfunn og innbyggere.

Tiltak: Porteføljestyret legger til rette for, og investerer i, tiltak som bidrar til samarbeid, formidling og bruk av forskningsresultater i samfunnet.

Tiltak fra eget porteføljestyre:

 • Investere i forsknings- og innovasjonsprosjekter for omstilling og digital transformasjon, der offentlig sektor deltar aktivt i prosjektgjennomføring og implementering.
 • Investere i nettverksprosjekter.
 • Bidra til utvikling av møteplasser for samarbeid og innovasjon.
 • Formidle kunnskap rettet mot offentlig sektor.
 • Analysere og løpende vurdere Forskningsrådets innsats rettet mot offentlig sektor.
 • Gi råd til andre porteføljer om hvordan offentlig sektor bør inkluderes i deres portefølje.

Forventede tiltak fra andre styrer:

 • Inkludere offentlig sektor i sine porteføljeplaner, investeringsplaner og tiltak.

Brukermål 5: Offentlig sektor utvikler nye samarbeidsformer og -strukturer på tvers av nivåer og sektorer, som bidrar til mer helhetlige løsninger på komplekse samfunnsutfordringer.

Tiltak: Porteføljestyret investerer i prosjekter og tiltak som utvikler nye samarbeidsformer på tvers av nivåer og sektorer.

Tiltak fra eget porteføljestyre:

 • Investere i samarbeids- og innovasjonsprosjekter som utvikler kunnskap om nye samarbeidsformer.
 • Investere i samarbeids- og innovasjonsprosjekter som eksperimenterer med nye samarbeidsformer.
 • Investere i forprosjekter og nettverkstiltak bl.a. for å mobilisere og kvalifisere offentlig sektor til ledelse/deltakelse i innovasjons- og samarbeidsprosjekter.
 • Bidra til å utvikle strukturer for samarbeid om innovasjon.
  Forventede tiltak fra andre styrer:
 • Inkludere offentlig sektor i sine porteføljeplaner, investeringsplaner og tiltak.

Tiltak: Porteføljestyret investerer i prosjekter og tiltak som utvikler kunnskap som bidrar til nødvendig omstilling i samfunnet.

Tiltak fra eget porteføljestyre:

 • Investere i kunnskapsutvikling som offentlig sektor nyttiggjør seg av i arbeidet med omstilling i samfunnet.
 • Investere i samarbeids- og innovasjonsprosjekter der offentlig sektor samarbeider med andre aktører i samfunnet om nye løsninger på samfunnsutfordringene.
 • Investere i samarbeids- og innovasjonsprosjekter som inkluderer bred brukermedvirkning.
 • Investere i offentlig-privat samarbeid gjennom etterspørselsdrevet innovasjon og støtte til innovative anskaffelser.
  Forventede tiltak fra andre styrer:
 • Inkludere offentlig sektor i sine porteføljeplaner, investeringsplaner og tiltak.

Brukermål 6: Frivillige organisasjoner og innbyggere har tillit til forskning, de deltar i kunnskapsutviklingen og er med på å skape innovative og bærekraftige løsninger.

Tiltak: Porteføljestyret investerer i prosjekter og tiltak som fremmer medvirkning og interesse for kunnskapsutvikling og bidrar til opplyst dialog mellom forskere og politikere, myndigheter, andre samfunnsaktører og allmennheten.

Tiltak fra eget porteføljestyre:

 • Investere i prosjekter med relevant brukermedvirkning.
 • Sikre at forskningsmiljøer formidler kunnskap til allmennheten i form av populærvitenskapelige fremstillinger, deltar i den offentlige debatten og arrangerer åpne konferanser.
 • Arrangere forskningsfrokoster.
 • Formidling av resultater på eksisterende arrangementer og konferanser.
 • Lyse ut nettverksmidler som bidrar til å styrke brukermedvirkning i forskning.
 • Kunnskapsoppsummeringer.

Forventede tiltak fra andre styrer:

 • Inkludere brukermedvirkning i sine prosjekter og tiltak.

Figur 2 viser porteføljens FoU innsats fordelt på målrettet og øvrig innsats. Målretta innsats er investeringer med porteføljestyrets egne budsjettmidler og øvrig innsats er investeringer gjort av andre porteføljestyrer, samt innsatsen i EU-bidragene.

Figuren viser at porteføljestyret for DEMOKRAT sin målretta innsats utgjør ca. 8,5 prosent av totalporteføljen. De største bidragene fra andre porteføljers investeringer kommer fra Muliggjørende teknologier, Helse, Velferd, kultur og samfunn og Industri og tjenestenæringer. Det er to årsaker til at andre porteføljestyrers investeringer utgjør så stor andel av innsatsen på området. Hovedårsaken til dette er at fornyelse og innovasjon i offentlig sektor, er en strukturell utfordring som mange av porteføljene adresserer. I tillegg er det temaområder i porteføljen, særlig samfunnssikkerhet og demokrati, styring og forvaltning, hvor DEMOKRATs porteføljestyre har ansvar for den sektorovergripende forskningen, mens andre porteføljestyrer finansierer forskning innenfor sine sektorområder.

Det er viktig å utvikle samarbeid med porteføljestyrer som har tilgrensende ansvarsområder og tematikk.

Figur 2. De relative bidrag til den totale porteføljen for Demokrati, styring og fornyelse for året 2021.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 01.35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.