Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Forventede virkninger (outcome)

Det forventes at resultatene av porteføljens prosjekter blir tatt i bruk og får virkninger for brukerne, som på lengre sikt vil ha effekt på utviklingen av offentlig sektor og samfunnslivet generelt, inkludert de fagområdene porteføljen dekker. Hvert prosjekt er et steg innenfor en større resultatkjede fra forskning, til anvendelse av kunnskap i samfunnet.

Virkninger av porteføljens innsats må så langt det er mulig, operasjonaliseres gjennom å utvikle gode indikatorer som kan følges over tid. Porteføljeanalysen gir en oversikt over porteføljens omfang og innretning. I tillegg trenger vi supplerende kartlegginger, evalueringer og kunnskapsoppsummeringer som gir grunnlag for analyser av porteføljen, og som kan ligge til grunn for porteføljestyrets vurderinger og beslutninger om nye investeringer.

Indikasjoner på virkninger av investeringene kan f.eks. være om forskerne deltar i rådgivende grupper og organer for offentlig sektor og næringslivet, og om de deltar i internasjonale kunnskapsprosesser og på ulike samarbeidsarenaer. Langsiktige virkninger vil også være økt forskningskapasitet og kompetanse i forskningsmiljøene, som igjen gir en kunnskapsmessig beredskap for å kunne svare på aktuelle problemstillinger og samfunnsutfordringer.

I offentlig sektor vil indikasjoner på virkninger blant annet være i hvilken grad forskningsresultatene tas i bruk i politikkutforming, i forvaltningsutvikling og i konkrete utviklings- og innovasjonsprosesser i offentlig sektor. Det kan f.eks. handle om forbedrede tjenester, verktøy, produkter, rammeverk og organisasjonsmodeller. Andre forventede virkninger av innsatsen er økt forskningskompetanse i sektoren, økt deltakelse fra offentlig sektor i forskning og innovasjon, og økt samarbeid og samspill mellom offentlig sektor og andre aktører, herunder næringsliv og sivilsamfunn.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.