Porteføljeplan for Hav

Investeringsmål

Forskningsrådets strategiske mål på områdene Hav, Grønt skifte og Teknologi og digitalisering er alle relevante for porteføljen for hav, men porteføljestyret for hav har et særskilt ansvar for å levere på det strategiske området Hav. Porteføljen for hav har stor bredde og variasjon, noe som reflekteres i hvilke hovedmål og delmål de enkelte delporteføljer innenfor porteføljen skal svare på, se vedlegg. Porteføljens investeringsmål er av den grunn fordelt på den enkelte portefølje innenfor porteføljen for hav.