Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Investeringsmål

Dette kapitlet definerer porteføljens konkrete investeringsmål. Investeringsmålene tar utgangspunkt i prioriteringene fra kapittel 2. Porteføljen skal, som beskrevet overfor, særlig bidra til å nå målene som ligger under det overordnede målet om omstilling i næringsliv og offentlig sektor og det strategiske området samhørighet og globalisering i Forskningsrådets strategi. Delmål under disse to vil derfor være sentrale for denne porteføljens investeringsmål. I tillegg vil investeringsmålene i ulik grad bidra til måloppnåelse på delmål under øvrige mål og strategiske områder i strategien.

Tabellen nedenfor beskriver porteføljens investeringsmål i form av hovedmål (samfunnsmål) og delmål (brukermål). Hovedmålene beskriver ønskede tilstander for samfunnet, mens delmålene beskriver ønskede tilstander for brukerne. Noen delmål peker tilbake til flere hovedmål, og andre er begrenset til ett. Investeringsmålene utgjør den midterste og høyre kolonnen i tabellen. I den venstre kolonnen listes delmål fra Forskningsrådets strategi som er sentrale for porteføljen. Fordi denne porteføljen adresserer offentlig sektor i bredt, vil den også treffe en rekke delmål i alle områder av strategien. Disse listes under tabellen.

prioriteringer

Hovedmål
(samfunnsmål)

Delmål
(brukermål)

Sentrale delmål fra strategien:

Omstilling av offentlig sektor i hele landet gjennom forskningsstøttet kunnskapsutvikling og innovasjon

En offentlig sektor som tilrettelegger effektivt for innovasjon i næringslivet

Et robust demokrati som nyter høy tillit og legitimitet

Et inkluderende, mangfoldig og likestilt samfunn

Samfunnssikkerhet basert på effektiv beredskap og risikoforebygging

Offentlig sektor fornyer seg og tilpasser seg samfunnets behov

Offentlig sektor tilrettelegger for og løser store samfunnsutfordringer i samspill med næringsliv og sivilsamfunn

Inkluderende samfunn med robuste demokratier basert på kunnskapsbasert forvaltning, tillit, legitimitet og medborgerskap

Trygge samfunn med en effektiv og kunnskapsbasert håndtering av samfunnssikkerheten

Norge fører en bærekraftig økonomisk politikk og har lav økonomisk sårbarhet

Fagmiljøer innenfor porteføljens tematiske områder holder høy kvalitet og deltar aktivt i internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid

Fagmiljøer innenfor porteføljens tematiske områder inkluderer globale perspektiver og komparative studier i sin forskning på porteføljens tema

Offentlig sektor involverer forskning i sine innovasjonsprosesser

Innbyggere medvirker i kunnskapsutviklingen og er med på å skape bærekraftige og innovative løsninger

Offentlig sektor utnytter digitaliseringspotensialet på en kunnskapsbasert og samfunnsansvarlig måte

Virkemiddelaktørene og offentlig sektor samordner sin innovasjonsinnsats på prioriterte satsingsområder (nasjonale missions?)

Innovasjonsøkosystemet for offentlig sektor er effektivt og fleksibelt

Godt samarbeid om forskning og innovasjon mellom næringsliv og offentlig sektor

Offentlig sektor er pådriver for målrettet tverrfaglig og tverrsektoriell innsats mot store samfunnsutfordringer

Offentlig sektor er transparent med høy tillit og legitimitet, og sørger for god balanse mellom medborgerskap og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Offentlig sektor samhandler og samordner godt på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, og møter aktivt og påvirker globale endringsprosesser

Myndighetene og forvaltningen ivaretar innbyggernes demokratiske rettigheter og plikter

Offentlig sektor gir gode rammebetingelser gjennom kunnskapsbasert planlegging og styring

Porteføljens investeringsmål underbygger i tillegg disse delmålene i strategien:

Bærekraftig utvikling:

 • Økt internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid om globale samfunnsutfordringer hvor Norge har særlige forutsetninger for å gjøre en forskjell
 • Nyskapende forskning- og innovasjonsinnsats for bærekraft på tvers av fag, sektorer og finansieringskilder
 • Dreining av forsknings- og innovasjonsinnsatsen innen de fem strategiske områdene i mer bærekraftig retning

Grensesprengende og radikal innovasjon:

 • Velfungerende åpne konkurransearenaer for forskning og innovasjon
 • Strategiske satsinger som kan flytte forsknings- og innovasjonsfronten

Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem:

 • Godt samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon
 • Høy deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid
 • Etisk og samfunnsansvarlig forskning og innovasjon
 • Åpne forsknings- og innovasjonsprosesser som muliggjør bred tilgang til og verifisering av resultater
 • Relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig forskningsinfrastruktur

Hav:

 • Bærekraftig forvaltning av havet og kystområdene

Grønt skifte:

 • Rask overgang til nullutslippssamfunnet og god tilpasning til klimaendringene
 • En sirkulær økonomi med bærekraftig produksjon, tjenesteyting og forbruk
 • Bærekraftig bioøkonomi og forvaltning av miljø, ressurser, natur og arealer

Helse og velferd:

 • Redusert utenforskap og høy yrkesdeltagelse
 • Bærekraftig velferdssystem tilpasset en endret befolkningssammensetning

Teknologi og digitalisering:

 • Næringsutvikling og omstilling av offentlig sektor basert på kobling av teknologi- og domenekunnskap, og på nye forretningsmodeller
 • Forskningsbasert digital transformasjon og teknologiutvikling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mai 2022, 23.16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.