Porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

Investeringsmål

Porteføljestyrenes mål, prioriteringer og tiltak – sistnevnte i hovedsak investeringer i forskning – skal bidra til å realisere sentrale mål i regjeringens langtidsplan for forskning og utdanning[2] og målene i Forskningsrådets strategi 2020-2024[3]. Porteføljestyret for velferd, kultur og samfunn skal spesielt bidra til å realisere Forskningsrådets mål om Omstilling i næringsliv og offentlig sektor og Bærekraftig utvikling – bærekraftig her i bred forstand – men også målet om Grensesprengende forskning. Forskningsrådets strategi angir følgelig retningen for porteføljens samfunnsmål og prioriteringer.

Porteføljestyret vil særlig investere i ny forskning av høy kvalitet innenfor det strategiske området Helse og Velferd, men vil også bidra på områdene Samhørighet og globalisering og på deler av Teknologi og digitalisering og Grønt skifte. Ny kunnskap skal gjøre oss som samfunn og individer bedre beredt til å møte, forstå og håndtere dagens og framtidige samfunnsutfordringer og til å ta gode politiske beslutninger og andre typer valg.

Investeringsmål består av samfunnsmål og brukermål. Disse beskriver hvilke virkninger og samfunnseffekter forsknings­- og innovasjonsinnsatsen skal innrettes mot. Brukermål er virkninger som porteføljestyret ønsker å oppnå hos de ulike brukerne gjennom at de tar forskningen og dens resultater i bruk.

Tiltakene – særlig investeringer i forskning – som Forskningsrådet iverksetter skal resultere i forventede virkninger og samfunnseffekter i henhold til en investeringslogikk, jf. samfunns- og brukermålene i kapitlene 3.1 og 3.2 og tiltakene i kapittel 5. For en skjematisk oversikt over investeringslogikken som ligger til grunn for denne porteføljen, se vedlegg 1.

Figur 1. Skjematisk illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. februar 2024, 19:22 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.