Porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

Tiltak

I kapittel 3.2 ble porteføljens fem brukermål beskrevet. For å realisere disse vil porteføljestyret gjennomføre følgende tiltak:

Brukermål 1: Offentlige, private, og ideelle aktører i arbeidslivs-, velferds-, medie- og kultursektorene deltar i større grad i forskningen og tar i bruk resultater og innsikter fra forskningen i sine praksiser.

Porteføljestyrets egne tiltak:

 • Investere i forsker-, samarbeids- og innovasjonsprosjekter som øker kunnskapen om sentrale samfunnsutfordringer, har høy relevans for sektorene og gode planer for formidling og iverksetting og implementering.
 • Øke brukermedvirkningen i forskningen hvor dette er relevant for å øke kvalitet og anvendbarhet.
 • Utforske virkemidler for samskapende forskning.
 • Utlysninger av støtte til formidling, møteplasser og dialog.
 • Investere i og bidra til å videreutvikle ordningen med Offentlig PhD.

Tiltak gjennom andre porteføljestyrer og andre:

 • Samarbeid med andre porteføljer om relevante utlysninger og støtteformer.
 • Forskningsrådets departementsdialoger.

Brukermål 2: Politikere, sentral og lokal forvaltning og sektorene på porteføljens områder har et godt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og virkemiddelutvikling – og offentlig debatt.

Porteføljestyrets egne tiltak:

 • Bevilge midler til prosjekter som vil være relevante, utfordrende og anvendbare for brukere og allmennhet.
 • Støtte prosjekter med gode allmenn- og brukerrettede formidlingsplaner.
 • Kunnskapsoppsummeringer på utvalgte områder.
 • Utlysninger av støtte til formidling, møteplasser og dialog.

Tiltak gjennom andre porteføljestyrer og andre:

 • Møteplasser i regi av Forskningsrådet eller samarbeidende porteføljer.
 • Dialoger med finansierende departementer og andre sentrale interessenter.
 • Øke synligheten av forskning.

Brukermål 3: Forskere og fagmiljøer på porteføljens områder har høy kvalitet, er kreative og har en teoretisk og metodisk mangfoldighet.

Porteføljestyrets egne tiltak:

 • Investere i forsker- og samarbeidsprosjekter med høy kvalitet.
 • Investere i prosjekter som til sammen bidrar til faglig, teoretisk og metodisk mangfold
 • Støtte opp om internasjonalt samarbeid gjennom investering i prosjekter som inkluderer gode internasjonale samarbeidspartnere og/eller komparative elementer.
 • Gi støtte til forskermobilitet.
 • Bidra til kjønnsbalanse og mangfold blant prosjektledere.

Tiltak gjennom andre porteføljestyrer og andre:

 • Deltakelse i internasjonale utlysninger.
 • Stimulere til EU-søknader.
 • Videreutvikle og forbedre Forskningsrådets system for fagfellevurdering og kvalitet i søknadsbehandling.

Brukermål 4: Forskere bruker ulike typer studier av effekter av ordninger og tiltak innenfor arbeidslivs-, velferds-, medie- og kultursektorene

Porteføljestyrets egne tiltak:

 • Prioritere prosjekter som på ulike måter studerer og måler effektene av relevante ordninger og tiltak i sektorene.
 • Prioritere studier som øker kunnskap om hvordan studere og måle virkninger og effekter av tiltak og ordninger.

Tiltak gjennom andre porteføljestyrer og andre:

 • Aktiv dialog med departementene slik at utvikling av tiltak skjer med henblikk på å tilrettelegge for forskning på tiltak og effekter av disse.
 • Ha dialog med relevante aktører for å sikre tilgang til registerdata og andre datakilder som muliggjør gode studier av effekter og iverksetting av politiske tiltak.

Brukermål 5: Forskere fra humaniora og rettsvitenskap har økt sitt engasjement på flere av porteføljens tematiske områder.

Porteføljestyrets egne tiltak:

 • Tematiske og faglige prioriteringer som etterspør innsats fra disse fagområdene i utlysninger av forskningsmidler.
 • Ta i bruk mange virkemidler og vurdere ulike typer prosjekter, mht. størrelse og innretning.

Tiltak gjennom andre porteføljestyrer og andre

 • Utfordre relevante forskningsmiljøer til økt deltakelse, blant annet gjennom Forskningsrådets dialoger med sektoren.
 • Prioritere humanistiske og rettsvitenskapelige tematikker og perspektiver i utlysningstekster.

Brukermål 6: Gode forskere og fagmiljøer finnes på alle porteføljens delområder.

Porteføljestyrets egne tiltak:

 • Identifisere områder innenfor porteføljen der forskningskapasitet og -kvalitet er lav.
 • Tematisk målrettede utlysninger, inkludert mindre pilotprosjekter for å utvikle kapasitet.
 • Stimulere til rekruttering i prosjektene.
 • Stimulere til nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Tiltak gjennom andre porteføljestyrer og andre:

 • Samarbeid med nærliggende porteføljestyrer om fellesutlysninger.

Mange av målene omhandler samme brukere og er delvis overlappende. Det samme gjelder mange tiltak – de vil for en stor del kunne omfatte mange brukermål.

Figur 2 viser bidragene fra de ulike porteføljene og EU som inngikk i Velferd, kultur og samfunns portefølje i 2021. Porteføljestyrets egne investeringer sto for kun vel en firedel av porteføljen – dvs. at porteføljestyret selv finansierer forskningsprosjekter for i overkant av 200 mill. kr, av totalt vel 800 mill. kr. De største bidragene fra andre porteføljestyrers investeringer kom fra porteføljene Samfunnsvitenskap og humaniora, Helse og Demokrati, styring og fornyelse, samt fra Sentre for fremragende forskning SFF og Infrastrukturordningen. De nevnte porteføljene, samt Utdanning og kompetanse, er også de mest nærliggende å ha nært samarbeid med rundt utlysninger og porteføljestyring for øvrig.

Figur 2. De relative bidragene til porteføljen for Velferd, kultur og samfunn for året 2021.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.