Porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

Prioriterte anvendelsesområder

Forskningen i porteføljen er tematisk bred, og kunnskapen vil kunne ha mange interessenter og anvendelsesområder – i første rekke arbeids-, velferds-, kultur- og mediesektorene og de respektive politikkområder og departementer. Porteføljestyret vil også framover understreke nødvendigheten av forskningens relevans, anvendbarhet, og verdi i bred forstand. Det er videre et prioritert mål at forskningen samtidig skal gi ny kunnskap om grunnlagsproblemer på porteføljens områder og få betydning for utviklingen av fag, teorier og metoder, nasjonalt og internasjonalt, og i tillegg levere kunnskap til allmennhet og offentlig debatt. Denne porteføljen bidrar hovedsakelig med bred, sektorovergripende kunnskapsutvikling, med anvendelser på mange nivåer og på tvers av sektorer. Ikke minst viktig er kunnskapsutviklingen som er rettet mot prioriterte politikkområder og sektorer, hvor porteføljen skal bygge kunnskap med relevans for politikkutforming, forvaltning og praksisfeltene – og det offentlige ordskiftet.

En oppmerksomhet mot forskningens relevans og samfunnsnytte innebærer at det er viktig å stimulere og legge til rette for ulike former for formidling og kommunikasjon av forskningen til brukere og offentligheten.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 17:25 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.