Porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

Forventede resultater (output)

Porteføljestyrets investeringer skal i all hovedsak gå til utfordringsdrevet forskning av høy kvalitet på brede samfunnsområder som arbeid, velferd, kultur og medier.

Forskningsresultatene vil bli synlige i form av vitenskapelig publisering i norske og utenlandske tidsskrifter, monografier og antologier, utvikling av datasett og ulike formidlingstiltak til brukere av forskning og til allmennheten, i nye og tradisjonelle medier og plattformer. Et annet resultat av forskningen er forskerrekruttering (særlig avlagte doktorgrader).

Publikasjoner, formidlingstiltak og rekruttering er den mest direkte form for resultater fra hvert enkelt prosjekt prosjektene. Bildet er likevel ikke helt entydig i så måte, da mange forskeres publikasjoner stammer fra flere forskningsprosjekter innenfor beslektede tematikker – og tidsskriftpublisering kan komme lenge etter prosjektslutt.

Hvordan måle forventede resultater?

Resultater fra Forskningsrådets innsats kan monitoreres gjennom tall for vitenskapelige publikasjoner, bruker- og allmennrettet formidling. I tillegg vil bibliometrisk analyse av publikasjoner gi et bilde av resultatene. Dette kan skje gjennom publiseringsprofiler i Cristin, kanaler for åpen forskning, åpne datasett, m.m.  

Et viktig resultat av Forskningsrådets investeringer i forskning på porteføljens områder er den rekrutteringen til forskning som skjer gjennom de prosjektene som finansieres – enten kandidatene forblir i forskningen eller begynner å arbeide utenfor akademia.

Det er et mål for Forskningsrådet å bidra til at norske tildelinger i Horisont Europa øker. Mange norske miljøer med støtte fra rammeprogrammet har tidligere hatt prosjektstøtte fra Forskningsrådet. Å kartlegge prosjekttildelinger fra Horisont Europa til norske forskningsmiljøer på områder som arbeid, velferd, kultur og medier er viktig, enten disse har hatt støtte fra Forskningsrådet eller ei.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 20:59 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.