Porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

Prioriteringer i forholdet til EUs rammeprogram (Horisont Europa)

Samspillet mellom den nasjonale og europeiske konkurransearenaen er viktig, og innsatsen på porteføljens områder må ses i sammenheng med både europeiske og øvrige internasjonale programmer og satsinger. Porteføljestyret vil konkret vurdere om VELKUSAM-utlysningene skal komme istedenfor, eller i tillegg til, utlysninger innenfor Horisont Europa med samme tematikker. Særnorske problemstillinger på porteføljens områder må uansett etterspørres og finansieres av Forskningsrådet.

De mest relevante tematiske utlysningene for denne porteføljen finnes i Horisont Europas søyle 2 "Globale utfordringer og konkurransedyktig europeisk næringsliv", i klyngen "Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn". Klyngen er delt inn i tre områder: "Demokrati og styring", "Europeisk kulturarv og kulturelle og kreative næringer" samt "Sosiale og økonomiske transformasjoner". I tillegg vil jo ERC-prosjekter være relevante for å telle med i porteføljen.

Det er fire generelle strategier for hvordan Forskningsrådets investeringer tar hensyn til den europeiske og internasjonale arenaen: Kvalifisere; Forsterke; Forskyve i tid; og Mulig arbeidsdeling:

  • De nasjonale satsingene skal bidra til å kvalifisere norske aktører til å konkurrere på internasjonale arenaer. En slik strategi vil være åpenbar på områder der Norge har små og fragmenterte miljøer som strever med å hevde seg i den internasjonale forskningsfronten.
  • De nasjonale investeringene bør innrettes slik at de best mulig kan bygge videre på resultatene fra den internasjonale porteføljen.
  • For å utnytte den tilgjengelige kapasiteten hos norske forskningsinstitusjoner best mulig blir det viktig å planlegge tidspunkt for nasjonale utlysninger slik at de ikke overlapper i tid med tilsvarende utlysninger i Horisont Europa.
  • Dersom europeiske og andre internasjonale satsinger skulle dekke Norges kunnskapsbehov og involvere norske aktører på en så god måte at nødvendig nasjonal kompetanse blir sikret, kan porteføljestyrene velge å skalere ned eller droppe nasjonale utlysninger på slike områder.

Hvilke av disse strategiene som er mest relevante for porteføljestyret for Velferd, kultur og samfunn å – eventuelt – ta i bruk, vil avhenge av tematikk og annen innretning av arbeidsprogrammene i Horisont Europa. Porteføljestyret vil holde seg orientert om utviklingen i rammeprogrammet og norsk deltakelse i dette for å sikre et godt samspill med den nasjonale aktiviteten.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 03:28 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.