Porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

Prioriteringer i forholdet til EUs rammeprogram (Horisont Europa)

Samspillet mellom den nasjonale og europeiske konkurransearenaen er viktig, og innsatsen på porteføljens områder må ses i sammenheng med både europeiske og øvrige internasjonale programmer og satsinger. Porteføljestyret vil konkret vurdere om VELKUSAM-utlysningene skal komme istedenfor, eller i tillegg til, utlysninger innenfor Horisont Europa med samme tematikker. Særnorske problemstillinger på porteføljens områder må uansett etterspørres og finansieres av Forskningsrådet.

De mest relevante tematiske utlysningene for denne porteføljen finnes i Horisont Europas søyle 2 "Globale utfordringer og konkurransedyktig europeisk næringsliv", i klyngen "Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn". Klyngen er delt inn i tre områder: "Demokrati og styring", "Europeisk kulturarv og kulturelle og kreative næringer" samt "Sosiale og økonomiske transformasjoner". I tillegg vil jo ERC-prosjekter være relevante for å telle med i porteføljen.

Det er fire generelle strategier for hvordan Forskningsrådets investeringer tar hensyn til den europeiske og internasjonale arenaen: Kvalifisere; Forsterke; Forskyve i tid; og Mulig arbeidsdeling:

  • De nasjonale satsingene skal bidra til å kvalifisere norske aktører til å konkurrere på internasjonale arenaer. En slik strategi vil være åpenbar på områder der Norge har små og fragmenterte miljøer som strever med å hevde seg i den internasjonale forskningsfronten.
  • De nasjonale investeringene bør innrettes slik at de best mulig kan bygge videre på resultatene fra den internasjonale porteføljen.
  • For å utnytte den tilgjengelige kapasiteten hos norske forskningsinstitusjoner best mulig blir det viktig å planlegge tidspunkt for nasjonale utlysninger slik at de ikke overlapper i tid med tilsvarende utlysninger i Horisont Europa.
  • Dersom europeiske og andre internasjonale satsinger skulle dekke Norges kunnskapsbehov og involvere norske aktører på en så god måte at nødvendig nasjonal kompetanse blir sikret, kan porteføljestyrene velge å skalere ned eller droppe nasjonale utlysninger på slike områder.

Hvilke av disse strategiene som er mest relevante for porteføljestyret for Velferd, kultur og samfunn å – eventuelt – ta i bruk, vil avhenge av tematikk og annen innretning av arbeidsprogrammene i Horisont Europa. Porteføljestyret vil holde seg orientert om utviklingen i rammeprogrammet og norsk deltakelse i dette for å sikre et godt samspill med den nasjonale aktiviteten.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 18.28 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.