Porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

Brukermål

En nødvendig forutsetning for å realisere samfunnsmålene er et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Forskningsrådet skal derfor bringe aktørene i forskningsinstitusjonene, næringslivet, offentlig sektor og sivilsamfunnet sammen for å frambringe nyskapende og nyttig forskning og innovasjon. Veien til samfunnsmålene går med andre ord via brukere og brukermål.

Målet er at ny kunnskap og innsikt fra forskningen er relevant og brukes i utviklingen av samfunnsinstitusjoner og politikk, blant annet for å få bedre, mer effektive og innovative tjenester. På den måten får forskningen verdi for samfunnet. For porteføljen er følgende brukere viktige: Politikkutviklere, departementer, direktorater og annen sentral, regional og lokal forvaltning, organisasjoner og bedrifter i arbeids- og næringsliv, sivilsamfunn, medie- og kulturliv og tilhørende bransjer og velferdsstatens førstelinjer – og enkeltindivider. Porteføljen finansierer forskning om sentrale problem¬stillinger for befolkningens levekår, og derfor er også sluttbrukerne viktige å nå. Offentlige ordskifter er også viktige arenaer; en informert offentlighet bidrar til legitimitet og tillit til politiske og forvaltningsmessige beslutninger. Porteføljens investeringer har også som mål å føre til virkninger i forskningssystemet selv.

Denne porteføljen har seks brukermål:

  1. Offentlige, private, og ideelle aktører i arbeidslivs-, velferds-, medie- og kultursektorene deltar i større grad i forskningen og tar i bruk resultater og innsikter fra forskningen i sine praksiser.
  2.  Politikere, sentral og lokal forvaltning og sektorene på porteføljens områder har et godt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og virkemiddelutvikling – og offentlig debatt.
  3. Forskere og fagmiljøer på porteføljens områder har høy kvalitet, er kreative og har en teoretisk og metodisk mangfoldighet.
  4. Forskere bruker ulike typer studier av effekter av ordninger og tiltak innenfor arbeidslivs-, velferds-, medie- og kultursektorene.
  5. Forskere fra humaniora og rettsvitenskap er godt representert i forskningen på porteføljens områder.
  6. Gode forskere og fagmiljøer finnes på alle porteføljens delområder.

Brukermålene kobles til porteføljens tiltak (kapittel 5) og gir føringer for seinere investeringsplaner.

Nødvendigheten av bredt kunnskapsgrunnlag

For å ta gode og kunnskapsbaserte valg i møtet med de store samfunnsutfordringene og nå samfunns- og brukermålene, må innsikt i kulturelle forutsetninger og dimensjoner integreres i forskningen og i bruken av denne. Samfunnsutfordringer handler om menneskeskapte strukturer og teknologier, deres bakgrunn og framvekst og måten de normativt og formelt er regulert på – om kultur, politikk og økonomi. Et bredt kunnskapsgrunnlag må inkludere slike perspektiver.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.