Porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

Framtidsblikk

I 2030 har Norge god evne til å håndtere pågående og nye behov for omstillinger i arbeidslivet, og landet har fått en sosialt bærekraftig samfunnsmodell gjennom at ekskludering og utenforskap er redusert og sosial og økonomisk ulikhet begrenset. Utviklingen av forsknings- og innovasjonssystemet har vært avgjørende for omstillingen. Forskningsinvesteringene har økt, og velferd-, medie- og kultursektorene driver en kunnskapsbasert politikk og praksis. Forskningsinstitusjoner og privat, frivillig og offentlig sektor samarbeider om omstillingene. Tilgangen til forskningsbasert kompetanse er god på alle porteføljens ansvarsområder.

I 2030 har Norge klart å ivareta et robust og bærekraftig velferdssamfunn i bred forstand. Demokratiet utfordres fortsatt av økonomiske, sosiale og kulturelle forhold, men det er tatt flere grep for å ivareta et inkluderende samfunn, en levende og kritisk offentlighet og et robust demokrati. De demokratiske institusjonene rommer mangfold og ulike tankesett, samtidig som de motvirker ulikhet og utenforskap. Den offentlige debatten er i stor grad kunnskapsbasert, inkluderende og demokratisk. Norge har en økonomisk bærekraftig kultursektor, preget av mangfold, åpenhet og deltakelse. Utenforskap og ulikhet er redusert og det er etablert gode tiltak som øker inkludering i arbeids- og samfunnsliv.

I 2030 lykkes norske forskningsinstitusjoner i stor grad i konkurransen om EU-midler, og norske aktører er tett koblet på EUs samfunnsoppdrag. Det er godt utviklede internasjonale samarbeid for å møte de store samfunnsutfordringene om omstilling, inkludering og redusert utenforskap. Det er etablert store, sektorovergripende satsinger i Norge, som er koordinert på regjeringsnivå.

Porteføljen for velferd, kultur og samfunn skal bidra til et kunnskapsgrunnlag av høy kvalitet som gjør politikk og forvaltning, arbeidsliv, kulturliv, mediesektor og sivilsamfunn bedre i stand til å håndtere samfunnsutfordringer og foreta nødvendige veivalg.

Denne porteføljeplanen beskriver Forskningsrådets bidrag for å kunne nå dette framtidsbildet. Planen beskriver mål, prioriteringer og tiltak, som skal iverksettes gjennom porteføljestyrets egne investeringer og tiltak som forventes iverksatt gjennom investeringer gjort av andre porteføljestyrer eller andre finansieringskilder.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 18.45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.