Porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

Porteføljens omfang

Porteføljeplanen for velferd, kultur og samfunn omfatter Forskningsrådets totale innsats innenfor ansvarsområdet til porteføljestyret for Velferd, kultur og samfunn, slik dette er beskrevet innenfor de fire dimensjonene under:

Fag og teknologi

Porteføljen består av prosjekter som hovedsakelig omhandler ulike samfunnsutfordringer og håndteringen av slike. Porteføljestyret skal ikke som sådan styrke spesifikke fag, med unntak av å følge opp Forskningsrådets opptrappingsplan for humaniora (2017-22). I sine bidrag til å møte og håndtere samfunnsutfordringene skal porteføljen investere i forskning som inkluderer samfunnsvitenskap (inkl. rettsvitenskap) og humaniora, i tillegg til medisin- og helsefag og teknologiske fag. Mye av forskningen kan og bør skje i tverrfaglig samarbeid, og porteføljestyret skal legge til rette for og stimulere til teoretisk og metodisk mangfold.

Temaer

Porteføljen rommer mange og brede, og til dels overlappende, forskningstemaer. Den omfatter forskning og innovasjon knyttet til velferd, velferdstjenester, arbeidsliv og -marked, familie og oppvekst, migrasjon og integrering, kunst og kultur, medier og historiske og kulturelle dimensjoner ved samfunn og samfunnsutvikling. Porteføljen er tematisk svært sammensatt og består av forskning på komplekse og sektorovergripende problem¬stillinger, som for eksempel ulikhet og utenforskap, inkludering i arbeids- og samfunnsliv, og tillit til og oppslutning om samfunnsinstitusjoner. Forskningen i porteføljen skal frambringe relevant kunnskap som kan bidra til samfunnets håndtering av sentrale utfordringer på tilknyttede samfunnsområder.[1] Prioriterte temaer for forskning for årene framover beskrives nærmere i kapittel 4.

Anvendelsesområder

Det brede kunnskapsgrunnlaget som Forskningsrådet skal utvikle på porteføljens områder, har potensielt mange brukere av forskningsresultatene. Det er avgjørende at forskningen når ut og oppleves som relevant og nyttig i forvaltning, politikk, ulike praksisfelt og i sivilsamfunnets organisasjoner og allmennheten, samt av forskningsmiljøene selv. Anvendelsesområdene vil i hovedsak være innenfor offentlig sektor og de tilhørende politikkfeltene, men resultatene bør også kunne anvendes i relevante næringer og bransjer.

Plassering i FoUoI-verdikjeden

Porteføljen omfatter mange typer utfordringsdrevet kunnskapsproduksjon, fra strategisk, grunnleggende forskning til handlingsrettet og anvendt forskning, innenfor alle porteføljens temaområder. Den inneholder også forskning med tverrsektorielle samarbeid og brukerinvolvering, samt innovasjon. Både i strategisk, grunnleggende og anvendt forskning er det forskere som designer prosjektet og definerer problemstillinger og metodebruk m.m., innenfor gitte tematiske rammer og prioriteringer.

[1]Se også porteføljeanalysen for VELKUSAM.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.