Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier

Investeringsmål

Investeringsmålene i Forskningsrådets porteføljeplaner er forankret i Forskningsrådets strategi og består av samfunnsmål og brukermål.[2] De tiltakene som settes i gang av Forskningsrådet, skal resultere i noen forventede virkninger og samfunnseffekter i henhold til en fastlagt investeringslogikk (se figur 1).

Figur 1. Skjematisk illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen.

Porteføljeplanen for muliggjørende teknologier skal bidra til å få realisert de tre hovedmålene i Forskningsrådets strategi, som er Bærekraftig utvikling, Grensesprengende forskning og radikal innovasjon og Omstilling i næringsliv og offentlig sektor. Porteføljeplanen skal også bidra til de fem strategiske områdene i strategien, som er Hav, Grønt skifte, Helse og velferd, Teknologi og digitalisering og Samhørighet og globalisering.

I Forskningsrådets strategi er muliggjørende teknologier særskilt omtalt under det strategiske området Teknologi og digitalisering. Strategien fremhever at Forskningsrådet skal investere i forskning og innovasjon for å oppnå Verdiskaping og omstilling basert på informasjonsteknologi, nanoteknologi og bioteknologi; Teknologiutvikling som rettes inn mot å løse de globale samfunnsutfordringene; Næringsutvikling og omstilling av offentlig sektor basert på kobling av teknologi- og domenekunnskap, og på nye forretningsmodeller; Forskningsbasert digital transformasjon og teknologiutvikling. Porteføljeplanen for muliggjørende teknologier er innrettet for å bidra nettopp til dette.

Porteføljeplanen skal selvfølgelig også bidra til Forskningsrådets mål om velfungerende forsknings- og innovasjonssystem, herunder til etisk og samfunnsansvarlig forskning og innovasjon. Allerede i 2015 utarbeidet Forskningsrådet et rammeverk for samfunnsansvarlig forskning og innovasjon[3], som Porteføljestyret for muliggjørende teknologier har et særskilt ansvar for oppfølgingen av.

Forskningsrådet har en sentral rolle i oppfølgingen av langtidsplanene for forskning og høyere utdanning[4]. Porteføljeplanen er derfor også innrettet mot å bidra til overordnede mål i den til enhver tid gjeldende langtidsplanen, i tillegg til å bygge opp under langsiktige prioriteringer i nåværende og fremtidige langtidsplaner. Det foreligger også en rekke nasjonale strategier og planer som fremhever betydningen av muliggjørende teknologier for å nå sektorpolitiske eller sektorovergripende mål[5]. I tillegg følger det føringer med de strategiske MT-midlene som departementene bevilger til Forskningsrådet. Porteføljeplanen er innrettet slik at Forskningsrådet også skal kunne møte departementenes forventninger.

[2] Forskningsrådets strategi 2020-2024

[3] Samfunnsansvarlig innovasjon – Et RRI-rammeverk for BIOTEK2021, NANO2021, IKTPLUSS & SAMANSVAR (v. 1.0), 2015

[4] Nåværende langtidsplan, Meld. St. 4 (2018-2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028, er under revisjon. Ny langtidsplan er varslet å komme høsten 2022.

[5] Blant disse er HelseOmsorg21-strategien,  Bioøkonomistrategien, Digital21, Nasjonal strategi for digital sikkerhet og Nasjonal strategi for kunstig intelligens.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 05.59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.