Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier

Investeringsmål

Investeringsmålene i Forskningsrådets porteføljeplaner er forankret i Forskningsrådets strategi og består av samfunnsmål og brukermål.[2] De tiltakene som settes i gang av Forskningsrådet, skal resultere i noen forventede virkninger og samfunnseffekter i henhold til en fastlagt investeringslogikk (se figur 1).

Figur 1. Skjematisk illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen.

Porteføljeplanen for muliggjørende teknologier skal bidra til å få realisert de tre hovedmålene i Forskningsrådets strategi, som er Bærekraftig utvikling, Grensesprengende forskning og radikal innovasjon og Omstilling i næringsliv og offentlig sektor. Porteføljeplanen skal også bidra til de fem strategiske områdene i strategien, som er Hav, Grønt skifte, Helse og velferd, Teknologi og digitalisering og Samhørighet og globalisering.

I Forskningsrådets strategi er muliggjørende teknologier særskilt omtalt under det strategiske området Teknologi og digitalisering. Strategien fremhever at Forskningsrådet skal investere i forskning og innovasjon for å oppnå Verdiskaping og omstilling basert på informasjonsteknologi, nanoteknologi og bioteknologi; Teknologiutvikling som rettes inn mot å løse de globale samfunnsutfordringene; Næringsutvikling og omstilling av offentlig sektor basert på kobling av teknologi- og domenekunnskap, og på nye forretningsmodeller; Forskningsbasert digital transformasjon og teknologiutvikling. Porteføljeplanen for muliggjørende teknologier er innrettet for å bidra nettopp til dette.

Porteføljeplanen skal selvfølgelig også bidra til Forskningsrådets mål om velfungerende forsknings- og innovasjonssystem, herunder til etisk og samfunnsansvarlig forskning og innovasjon. Allerede i 2015 utarbeidet Forskningsrådet et rammeverk for samfunnsansvarlig forskning og innovasjon[3], som Porteføljestyret for muliggjørende teknologier har et særskilt ansvar for oppfølgingen av.

Forskningsrådet har en sentral rolle i oppfølgingen av langtidsplanene for forskning og høyere utdanning[4]. Porteføljeplanen er derfor også innrettet mot å bidra til overordnede mål i den til enhver tid gjeldende langtidsplanen, i tillegg til å bygge opp under langsiktige prioriteringer i nåværende og fremtidige langtidsplaner. Det foreligger også en rekke nasjonale strategier og planer som fremhever betydningen av muliggjørende teknologier for å nå sektorpolitiske eller sektorovergripende mål[5]. I tillegg følger det føringer med de strategiske MT-midlene som departementene bevilger til Forskningsrådet. Porteføljeplanen er innrettet slik at Forskningsrådet også skal kunne møte departementenes forventninger.

[2] Forskningsrådets strategi 2020-2024

[3] Samfunnsansvarlig innovasjon – Et RRI-rammeverk for BIOTEK2021, NANO2021, IKTPLUSS & SAMANSVAR (v. 1.0), 2015

[4] Nåværende langtidsplan, Meld. St. 4 (2018-2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028, er under revisjon. Ny langtidsplan er varslet å komme høsten 2022.

[5] Blant disse er HelseOmsorg21-strategien,  Bioøkonomistrategien, Digital21, Nasjonal strategi for digital sikkerhet og Nasjonal strategi for kunstig intelligens.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 19:51 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.