Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier

Forventede virkninger (outcome)

Virkninger indikerer bruken og bearbeidingen av FoUoI-resultatene i forskningsinstitusjonene, i offentlige og private virksomheter og i samfunnet for øvrig. Virkninger, som er tett koblet til brukermålene for porteføljen, er som regel resultat av flere FoUoI-prosjekter og en rekke andre innsatsfaktorer satt i system over en lengre periode. Det lar seg altså ikke gjøre å relatere de enkelte virkningene til bestemte prosjekter eller virkemidler.

Blant forventede virkninger av MT-porteføljen er:

 • Økt kvalitet og kapasitet i teknologiforskning og -utvikling ved norske forskingsinstitusjoner.
 • Økt andel av norsk teknologiutvikling som er innrettet mot å løse globale bærekraftsutfordringer.
 • Flere arbeidstakere i næringsliv og offentlig sektor som har MT-relatert forskerkompetanse.
 • Flere transdisiplinære samarbeid som er innrettet mot å løse store samfunnsutfordringer.
 • Mer utvikling og implementering av teknologi innenfor rammen av ansvarlig forskning og innovasjon (RRI).
 • Flere norske aktører som lykkes i den internasjonale konkurransen om MT-relevante EU-midler.
 • Flere norske bedrifter som investerer i forskningsbasert teknologiutvikling.
 • Økt nasjonal og internasjonal interesse for å investere i norske teknologibaserte oppstartsbedrifter.
 • Flere offentlige virksomheter som etterspør forskningsbaserte teknologiløsninger og samarbeider med FoU-institusjoner og næringsliv om implementering og skalering av løsningene.
 • Økt verdiskaping, herunder økte eksportinntekter, fra teknologiske løsninger som fremmer bærekraft.
 • Nye eller oppdaterte lover, forskrifter, offentlige planer, regelverk og organisatoriske endringer som tilrettelegger for innovasjon og mer bærekraftig samfunnsutvikling.

De forventede virkningene forutsetter at Forskningsrådet har et tett samarbeid og god arbeidsdeling med det øvrige virkemiddelapparatet. Det forutsettes også tett dialog med øvrige aktører i forsknings- og innovasjonssystemet, blant annet for å sikre nødvendig kultur for innovasjon og at det er tilgjengelig kapital og infrastruktur til få realisert innovasjonene. Videre forutsettes det tilgang til nødvendige data for å kunne vurdere i hvilken grad brukermålene for MT-porteføljen vil kunne nås. Indikatorer som kan belyse virkningene av MT-porteføljen, vil bli monitorert, analysert og utviklet gjennom de årlige porteføljeanalysene og evalueringer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 03.23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.