Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier

Faglige og teknologiske prioriteringer

Innenfor rammen av denne porteføljeplanen vil Forskningsrådet prioritere utvikling av teknologiområdene IKT, bioteknologi og nanoteknologi inkl. mikroteknologi og avanserte materialer, som er de teknologiområdene som Porteføljestyret for muliggjørende teknologier har ansvaret for.[8] Dette er muliggjørende teknologier som kan utvikles og anvendes både hver for seg og i samspill med hverandre, og som kan gi opphav til nye teknologiområder og disipliner. Prioriteringen må følgelig sees som et utgangspunkt, og ikke som en begrensende ramme, for utvikling av nye, fremtidsrettede teknologier.

IKT er en fellesbetegnelse for informasjonsteknologi (datamaskiner og maskinvare), kommunikasjonsteknologi og programvare, dvs. teknologier som gjør det mulig å samle inn, lagre, behandle, dele, kommunisere, visualisere, bruke og samarbeide om data og informasjon i elektronisk form. Bioteknologi omfatter anvendelse av naturvitenskap og teknologi på levende organismer og på deler, produkter og modeller av disse, slik at levende eller ikke-levende materialer endres for å frembringe kunnskap, varer og tjenester. Nano-, mikro- og materialteknologi er teknologier som brukes for å utvikle og fremstille avanserte materialer og systemer med spesifikke og kontrollerbare egenskaper.

Teknologi handler om å ta forskning i bruk for å skape konkrete løsninger som ikke finnes i dag. Innenfor rammen av denne porteføljeplanen prioriteres derfor faglig innsats som er innrettet mot anvendelse av teknologi enten i nær fremtid eller på lengre sikt. Anvendelse av en teknologi vil som oftest være avhengig av andre teknologier og fag for optimal utnyttelse. Samtidig øker grenseflatene mellom teknologiområdene og det er store muligheter for synergier mellom dem. Også teknologikonvergens, tverrfaglighet og transdisiplinære tilnærminger er derfor høyt prioritert i porteføljeplanen. Dette innebærer at Forskningsrådet, innenfor rammen av denne porteføljeplanen, vil prioritere teknologiprosjekter som integrerer annen fagkompetanse, herunder også fra fagområdene samfunnsvitenskap og humaniora, for å bidra til at teknologiutviklingen ivaretar både økonomiske, miljømessige og menneskelige behov.

Teknologiområdene kan endre seg raskt og til dels disruptivt, og nye lovende disipliner, fag og teknologier, som vi ikke kjenner til i dag, eller som vi bare ser konturene av, kan i løpet av kort tid få stor betydning. Porteføljeplanen tar derfor høyde for at forskningen raskt må kunne endre fokus, og nye metoder og tilnærminger må kunne utvikles hurtig. Tilvarende kan omverdenen endre seg som følge av plutselige hendelser, kriser eller katastrofer som det norske forskning- og innovasjons¬systemet må kunne respondere raskt på, blant gjennom å fremskaffe nye og bedre teknologiske løsninger. Den nasjonale kompetansen og kapasiteten innenfor de muliggjørende teknologiene må være tilstrekkelig til å kunne håndtere slike situasjoner.

[8] Tematiske teknologiområder, som medtech, fintech, edtech, havteknologi m.m., inngår i de tematiske porteføljestyrenes ansvarsområder og er ikke prioritert i porteføljeplanen for muliggjørende teknologier. Tilsvarende ligger ansvaret for avanserte produksjonsprosesser og -teknologi hos Porteføljestyret for industri og tjenestenæringer, og er følgelig ikke prioritert i porteføljeplanen for muliggjørende teknologier.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 07:19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.