Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier

Porteføljens omfang

Denne porteføljeplanen omfatter Forskningsrådets totale innsats innenfor det som er Porteføljestyret for muliggjørende teknologier sitt ansvarsområde. Dette ansvarsområdet kalles for porteføljen for muliggjørende teknologier (MT-porteføljen) og lar seg beskrive ut fra fire porteføljedimensjoner:

Fag/teknologi

MT-porteføljen inneholder alle forskningsråds- og EU-prosjekter med norsk deltakelse som helt eller delvis er merket med en eller flere av teknologimerkingene IKT som forskningsområde, Digitalisering og bruk av IKT, Bioteknologi, Nanoteknologi, avanserte materialer og mikroteknologi. I hovedsak samsvarer MT-porteføljen med fagområdet Teknologi i den norske FoU-statistikken, men også de øvrige fem fagområdene (Matematikk og naturvitenskap, Medisin og helsefag, Landbruks- og fiskerifag, Samfunnsvitenskap og Humaniora) kan inngå i porteføljen.

I 2021 omfattet MT-porteføljen ca. 3 200 prosjekter med en samlet forsknings- og innovasjonsinnsats på nesten 5,2 mrd. kroner (ekskl. grunnbevilgninger til forskningsinstitutter). I tillegg hadde SkatteFUNN-ordningen en portefølje på 5 300 teknologiprosjekter, med et samlet budsjettert skattefradrag på 4,5 mrd. kroner. Disse prosjektene er ikke inkludert i tallene for MT-porteføljen og alle er heller ikke relevante for porteføljen, men mange er det. Eksempelvis er IKT-næringen den desidert størst næringen i SkatteFUNN, i tillegg til at helsenæringen og energisektoren, hvor både IKT, bioteknologi og nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer gjør seg sterkt gjeldende, var henholdsvis nest største og fjerde største næringsområde i SkatteFUNN i 2021.

Tema

Forskningsrådets merkesystem for statistikk angir 32 tematiske områder som det kan forskes på. MT-porteføljen er ikke avgrenset tematisk og kan i prinsippet omfatte alle disse tematiske områdene, og også eventuelle nye temaer som vokser frem.

I 2021 var helse det desidert største temaet i MT-porteføljen, etterfulgt av miljø og naturmangfold, bioøkonomi og energi.

Anvendelsesområder

MT-porteføljen er heller ikke avgrenset til ett eller flere forhåndsdefinerte anvendelsesområder. Resultater fra prosjekter i porteføljen kan i prinsippet komme til anvendelse i alle deler av samfunnet, regional, nasjonalt og internasjonalt, herunder i FoU-institusjoner, i nytt og eksisterende næringsliv, i statlig og kommunal sektor og i samfunnet og befolkningen for øvrig.

FoUoI-verdikjede

MT-porteføljen strekker seg over hele skalaen for teknologimodenhet (TRL 1-9)[1] og er ikke avgrenset til utvalgte deler av FoUoI-verdikjeden. I porteføljen inngår både grunnleggende forskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid, inkludert forskningsstøttet/-basert innovasjon, verifisering og kommersialisering.

I 2021 utgjorde grunnleggende forskning om lag 40 prosent av den forskningsrådsfinansierte MT-porteføljen. Halvparten av porteføljen var anvendt forskning og ca. 10 prosent var utviklingsarbeid.

[1] TRL: Technology Readiness Level.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 08.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.