Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

MT-porteføljen følger opp Forskningsrådets strategi og fremmer bærekraftig samfunnsutvikling ved å stimulere til ansvarlig utvikling og bruk av teknologi gjennom tiltak som styrker både de norske teknologiforskningsmiljøene, etablert og nytt næringsliv, offentlige virksomheter og utviklingen av forsknings- og innovasjonssystemet som sådan.

Investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen viser sammenhengen mellom samfunnsmål, brukermål og tiltak på den ene siden, og forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter av innsatsen på den andre siden. Enkeltutlysninger og resultater fra enkeltprosjekter er alene ikke tilstrekkelig for å oppfylle målbildet. Nasjonale og internasjonale utlysninger og finansierte prosjekter må sees i en større sammenheng, der hvert prosjekt utgjør ett lite skritt på en lengre vei fra forskning til verdiskapende anvendelse. Koordinert innsats gjennom bruk av ulike virkemidler og tett samarbeid mellom relaterte porteføljeområder vil være nødvendig for å oppnå forventede virkninger og samfunnseffekter. En kortfattet sammenstilling av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen er vist i vedlegg 1.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 08.08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.