Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier

Finansiering

Figur 3 viser finansieringskildene for FoUoI-innsatsen i 2021 i prosjekter som var finansiert gjennom budsjettformålene som Porteføljestyret for muliggjørende teknologier har ansvaret for. BIOTEK2021, IKTPLUSS, NANO20021 og SAMANSVAR er porteføljestyrets investeringsmidler, dvs. de strategiske midlene som porteføljestyret anvender for å nå målene i porteføljeplanen. SIMULA er øremerkede midler fra hhv. Kunnskapsdepartementet (KD) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) som porteføljestyret ikke kan påvirke innretningen av. Fra 2022 er midlene i budsjettformålet SAMANSVAR lagt inn i det nye budsjettformålet TEKNOKONVERGENS.

Figur 3. Finansiering av investeringer under porteføljestyrets ansvar i 2021. Millioner kroner (M).

I 2021 finansierte departementene 99,5 prosent av FoUoI-innsatsen i de strategiske MT-prosjektene, dvs. i prosjektene som var finansiert med midler fra BIOTEK2021, IKTPLUSS, NANO2021 og SAMANSVAR. 58 prosent av denne prosjektinnsatsen var finansiert med sektorovergripende midler fra Kunnskapsdepartementet (KD-SO), 19 prosent med midler fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og 18 prosent med midler fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). I tillegg bidro Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Forsvarsdepartementet (FD) med ca. 2 prosent hver.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 00:58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.