Porteføljeplan for Livsvitenskap

Investeringsmål

Tiltakene i denne porteføljeplanen skal bidra til å realisere hovedmålene i Strategi for Norges forskningsråd 2020-2024[4], spesielt målene Grensesprengende forskning og radikal innovasjon og Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem hvor prioriteringer i porteføljen også støtter opp om målene Bærekraftig utvikling og Fornyelse i næringsliv og offentlig sektor. Tiltakene skal også bidra til de strategiske områdene Grønt skifte, Helse og velferd, Hav og Teknologi og digitalisering.

Investeringsmålene er forankret i Forskningsrådets strategi og består av samfunnsmål og brukermål[5]. De tiltak som settes i gang av Forskningsrådet skal resultere i forventede virkninger og samfunnseffekter i henhold til en investeringslogikk (se figur 1).

Figur 1

Grafisk fremstilling av relasjon mellom  strategi , porteføljeplanens mål og prioriteringer
Figur 1. Illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 08.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.