Porteføljeplan for Livsvitenskap

Investeringsmål

Tiltakene i denne porteføljeplanen skal bidra til å realisere hovedmålene i Strategi for Norges forskningsråd 2020-2024[4], spesielt målene Grensesprengende forskning og radikal innovasjon og Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem hvor prioriteringer i porteføljen også støtter opp om målene Bærekraftig utvikling og Fornyelse i næringsliv og offentlig sektor. Tiltakene skal også bidra til de strategiske områdene Grønt skifte, Helse og velferd, Hav og Teknologi og digitalisering.

Investeringsmålene er forankret i Forskningsrådets strategi og består av samfunnsmål og brukermål[5]. De tiltak som settes i gang av Forskningsrådet skal resultere i forventede virkninger og samfunnseffekter i henhold til en investeringslogikk (se figur 1).

Figur 1

Grafisk fremstilling av relasjon mellom  strategi , porteføljeplanens mål og prioriteringer
Figur 1. Illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. november 2023, 21:07 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.