Porteføljeplan for Livsvitenskap

Tematiske prioriteringer

Porteføljen for livsvitenskap i Forskningsrådet inneholder mange tematiske prioriteringer. De største bidragene kommer fra porteføljene som følgende porteføljestyrer har investeringsansvar for:  

  • Helse
  • Muliggjørende teknologier (IKT, nanoteknologi og bioteknologi)
  • Landbasert mat, miljø og bioressurser
  • Industri og tjenestenæringer
  • Hav

Prioriteringer innenfor disse områdene er omtalt i mer detalj i de respektive porteføljeplanene.

Samspill mellom grunnleggende forskning og tematiske satsninger

Det er et mål å skape en god balanse mellom langsiktig grunnleggende forskning, målrettet kompetanseoppbygging og anvendt forskning i livsvitenskapsporteføljen. Anvendt forskning og målrettet kompetanseoppbygging finansieres i stor grad i regi av de tematiske satsingene, mens mye av den grunnleggende forskningen finansieres gjennom den åpne arenaen. Nysgjerrighetsdrevne vitenskapelige oppdagelser danner grunnlaget for neste generasjons anvendelser og oppdagelser og fungerer som en driver for nye teknologier og infrastrukturer. Det er viktig at tematiske porteføljestyrer vurderer balansen mellom finansiering av grunnforskning, anvendt forskning, kunnskaps- og teknologiutvikling og innovasjon. For de tematiske satsingene vil livsvitenskap og naturvitenskap sammen med humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning være viktig for å forstå og redusere barrierene for en bærekraftig implementering av ny teknologi og kompetanse fremover. I denne planperioden vil det derfor være naturlig å øke innsatsen for å integrere ulike vitenskapelige forskningsområder på tvers av Forskningsrådets porteføljer.

For å forsterke innsatsen på fagområder der behovet er stort innenfor prioriterte områder, er det viktig at det bevilges mer til grunnforskning enn det har vært gjort til nå. Samtidig må kapasiteten i forskningsmiljøene som driver grunnleggende forskning utnyttes bedre for å understøtte forskning på sentrale samfunnsutfordringer. Den målrettede kompetanseoverføringen som tar resultater fra grunnleggende forskning i den åpne arenaen over til innovasjon og tidlig fase kommersialisering og grunnforskning i målrettede satsninger er en viktig del av forskning innen livsvitenskap.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 05:42 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.