Porteføljeplan for Livsvitenskap

Tiltak

Porteføljen for livsvitenskap har et særskilt pådriveransvar for mål og prioriteringer i strategien som omhandler grunnleggende og grensesprengende forskning og et velfungerende forskningssystem. Dette er brede og sentrale mål som må sees i sammenheng med øvrige porteføljestyrers innsats samt norske aktørers deltagelse i Horisont Europa.

Figur 2 viser den totale porteføljen for livsvitenskap på ca. 3,3 mrd. kroner (unntatt grunnbevilgninger). Porteføljestyrets egne investeringer står for om lag 12 % (466 mill. kroner). Investeringene i øvrige porteføljer, inkl. annen nasjonal finansiering, står for ca. 59 % av investeringene, mens EUs andel er i overkant av 29 %. Bevilgninger til FFL-JA og NOFIMA-FFL utgjør hoveddelen av Annet. Av andre porteføljer er Helse størst, mens Hav, Industri og tjenestenæringer, Muliggjørende teknologier sammen med Landbasert mat, miljø og bioressurser også bidrar vesentlig til porteføljen.

Figur 2

Grafisk fremstilling av hvor stor andel penger kommer fra illustrert med blå bokser i ulike størrelser
Figur 2. De relative bidrag til den totale porteføljen for livsvitenskap for året 2021 (unntatt grunnbevilgninger)

Porteføljeplanen for livsvitenskap har følgende brukermål (se kap. 3.2) og korresponderende tiltak:

Brukermål 1: Forskningsmiljøene utfører nyskapende forskning av høy kvalitet

Tiltak:

Livsvitenskap-styret vil gjøre investeringer og gi råd om tiltak for å fremme grunnleggende og fremragende forskning. Livsvitenskap-styret vil påse at de aktuelle tematiske porteføljestyrene ivaretar sitt ansvar for at det bedrives grunnforskning innenfor deres sektor (jfr. Veileder for sektoransvaret for forskning[1]).

 • Livsvitenskap-styret:
  • Investere i de kvalitativt beste prosjektene
  • Ta initiativ til kvalitetssikring i søknadsbehandlingen
  • Bidra til videreutvikling av FRIPRO i tråd med ERC, og andre arenaer i Horisont Europa
  • Iverksette tiltak for å øke andelen av ERC/Advanced Grant
  • Stimulere til økt internasjonalt og nordisk forsknings- og innovasjonssamarbeid, bl.a., gjennom NordForsk
  • Sikre god fordeling av investeringer mellom fagområder og fag i porteføljen
 • Andre styrer:
  • Jobbe for god balanse mellom fagområder i SFF (Styret)
  • Øke investeringene til grensesprengende og grunnleggende forskning basert på åpen konkurranse på tvers av fag og tema basert på måltall som er høyere enn dagens nivå (Styret)
  • Evaluere søknadsbehandlingen av forskerprosjekter (Styret)
  • Det forventes at øvrige porteføljeplaner utlyser forsker- og kompetanse- og samarbeidsprosjekter innenfor fagområder hvor grunnforskning bør styrkes innenfor Strategiens prioriterte områder

Brukermål 2: Forskerutdanningen holder høy internasjonal kvalitet og de beste forskerne har attraktive karriereveier 

Tiltak:

Porteføljestyret vil investere i sterke forskere på alle karrieretrinn, gi råd om etablering av forskerlinjer og forskerskoler for rekruttering av norske ph.d.-kandidater og optimale stillingsstrukturer og virkemidler for å fremme karrieren for forskere med finansiering fra Forskningsrådet.

 • Livsvitenskap-styret:
  • Bidra til å videreutvikle satsinger og søknadsbehandlingen for unge forskertalenter
  • Bidra til å videreutvikle satsinger på fremragende etablerte forskere
  • Sikre kjønnsbalanse og mangfold blant prosjektledere og stipendiater i Forskningsrådets tildelinger
 • Styret:
  • Videreføre og synliggjøre MSCA-TOPP-UT-ordningen for utgående MSCA-stipendiater som insentiv til mobilitet
  • Videreutvikle Forskningsrådets virkemidler for å fremme særlig sterke forskere på alle karrieretrinn.
  • Utvikle kriterier for å vurdere mangfold (utover kjønn) blant prosjektledere og stipendiater i Forskningsrådets tildelinger

Brukermål 3: Norge har gode finansieringsordninger for fremragende forskning

Tiltak:

 • Livsvitenskap-styret:
  • Fremme at Forskningsrådet skal støtte fremragende forskning
  • Bidra til "High risk/high reward"- forskning basert på beste internasjonale praksis
  • Bidra til at forskningsresultatene tas i bruk gjennom utvikling av virkemidler for innovasjon og tidlig fase kommersialisering av banebrytende resultater fra porteføljestyrets investeringer etter modell av EUs ERC
 • Andre styrer:
  • Videreutvikle vurderingskriterier og finansieringsordninger for prosjekter med høyt potensiale for grensesprengende forskning og radikal innovasjon (Styret)
  • Det forventes at øvrige porteføljeplaner lyser ut forsker- og samarbeidsprosjekter samt kommersialiseringsmidler (kvalifisering, verifisering) fra offentlig finansiert forskning der nyskaping og entreprenørskap er nødvendig.

Brukermål 4: Forskningsmiljøene følger beste praksis innenfor åpen forskning og har høy etisk standard

Tiltak:

Livsvitenskap-styret vil gi råd om god oppfølging av Forskningsrådets policy for åpen forskning inkludert FAIR-prinsippet for datahåndtering og følge opp policyen i sine tildelinger.

Porteføljestyret vil:

 • fremme åpen forskning innenfor livsvitenskap og håndtere utfordringer innenfor fagområdene
 • utvikle kunnskap om åpen forsknings betydning for forskning og forskningssystemet 

Brukermål 5: Forskningsmiljøene har tilgang på relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig forskningsinfrastruktur

Tiltak:

Livsvitenskap-styret vil fange opp initiativ fra livsvitenskapsmiljøene, og fremme disse overfor områdestrategiene i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Brukermål 6: Livsvitenskapelige forskere bidrar aktivt til bærekraftig omstilling på viktige samfunnsområder i næringsliv og offentlig sektor

Tiltak:

 • Livsvitenskaps-styret:
  • Livsvitenskap-styret vil aktivere livsvitenskapelige forskningsmiljøer til å bidra i prioriterte satsninger og gi råd om livsvitenskapelige perspektiver er godt integrert i tematiske porteføljer for å svare på bærekrafts-utfordringer og behov i næringsliv og offentlig sektor.
 • Andre styrer:
  • Utlyse problemstillinger på tvers av søknadstyper og porteføljer innenfor helse, hav, land, miljø, klima, transport og energi. Det er behov for alt fra grunnforskning, anvendt forskning, radikale innovasjoner og kommersialisering av gode ideer, til kommunikasjon og møteplasser.

Brukermål 7: Det er gjensidig kompetanseutvikling mellom miljøer som driver med grunnforskning og miljøer som driver med anvendt forskning og innovasjon

Tiltak:

 • Livsvitenskap-styret:
  • Samarbeid om utlysninger med tematiske porteføljer (evt. nye fellesløft)
 • Andre styrer:
  • Det forventes at øvrige porteføljeplaner lyser ut kompetanse- og samarbeidsprosjekter og deltar i målrettede utlysninger sammen med andre porteføljer

Brukermål 8: Utfordringer og behov i forskning, samfunn og næringsliv er utgangspunkt for tverrfaglig samarbeid og konvergens mellom livsvitenskapsfag- og teknologiområder og humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag ved forskningsinstitusjonene

Tiltak:

 • Livsvitenskap-styret:
  • Bidra til utvikling og mobilisering av fagmiljøene sentrale for tematiske satsninger
  • Bidra i utvikling av utlysninger av store, tverrfaglige forskerprosjekter og strategiske satsninger som 'Missions' i Horisont Europa[2]
 • Andre styrer:
  • Det forventes at øvrige porteføljeplaner deltar i utlysninger rettet mot utvikling av fagmiljøer innenfor tematiske satsninger og samarbeider om utlysninger innenfor prioriterte områder



[1] https://www.regjeringen.no/contentassets/8dc0dcdbbf1d4cbb833b09372cfa7dd1/veileder-for-sektoransvaret-for-forskning_nett.pdf
[2] https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2e7c30ff-en.pdf?expires=1634287342&id=id&accname=guest&checksum=B2D089053DD3741335CF2E35A498B167

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 07.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.