Porteføljeplan for Livsvitenskap

Fremtidsblikk

I 2030 er norsk livsvitenskapelig forskning i internasjonal forskningsfront med høy innvilgelse i EU og ERC, og synlighet på andre internasjonale arenaer. Prioritering av grunnleggende, langsiktig forskning og translasjonsforskning innen livsvitenskap har ført til at Norge har en kunnskapsbasert helsetjeneste basert på utnyttelse av helsedata, et lønnsomt næringsliv innen sektoren, og en grønn bioøkonomi gjennom en bærekraftig utnyttelse av biologiske ressurser i hav og på land. Forskningen har gitt viktige bidrag til fag- og teknologiutvikling og FNs bærekraftsmål og oppnådd globale klima- og miljøvennlige løsninger og tjenester til nytte for hele samfunnet. Forskningsmiljøer på tvers av fag og disipliner samarbeider med næringsliv og offentlig sektor om utvikling og produksjon av relevante produkter, tjenester og samfunnsansvarlige løsninger som gir verdiskaping og kunnskapsgrunnlag. Forskere har høy mobilitet og forutsigbare karrieremuligheter i akademia, offentlig og privat sektor. Forskningen er åpen og samfunnsorientert og har bidratt til økt bevissthet og engasjement om forskningens betydning i befolkningen.  

Denne porteføljeplanen beskriver Forskningsrådets bidrag for å kunne nå dette fremtidsbildet. Planen beskriver tiltak, som inkluderer rådgivning og utlysning av midler, som skal iverksettes gjennom porteføljestyrets egne investeringer og tiltak som forventes iverksatt gjennom investeringer gjort av andre styrer. Prioriteringene og tiltakene som omtales i porteføljeplanene skal operasjonaliseres og konkretiseres i treårige investeringsplaner for de respektive porteføljene. Investeringsplanene vil bli rullert årlig på bakgrunn av analyser av de respektive porteføljene.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 15.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.