Porteføljeplan for Livsvitenskap

Innledning

Forskningsrådet har lagt om bevilgningsvirksomheten fra programdrift til porteføljestyring. Dette innebærer at prosjektene finansiert av Forskningsrådet nå er strukturert i 16 porteføljer med egne porteføljestyrer. Disse styrene har også ansvar for fremtidige bevilgninger til prosjekter innenfor sine ansvarsområder. Forskningsrådets investeringer i forskning og høyere utdanning gir store samfunnseffekter og verdier for samfunnet i form av kunnskapsberedskap, kompetanseutvikling, og en høyt utdannet og produktiv arbeidsstyrke. Denne forskningen er derfor avgjørende for utvikling av samfunnet og omstilling av næringslivet. Forskningsrådets investeringer skal støtte opp under og være komplementær til forskningsinstitusjonenes og næringslivets aktiviteter innenfor forskning og innovasjon.

Porteføljeplanene tar utgangspunkt i Forskningsrådets strategi[1] og beskriver hvordan de skal iverksettes gjennom de forskjellige porteføljestyrene. Planene er videre basert på analyser av relevant innsats innenfor de områdene porteføljen omfatter. Dette inkluderer innsats i Forskningsrådet sammen med øvrig innsats nasjonalt og i EU. 

Porteføljen for livsvitenskap er faglig orientert på samme måte som porteføljene for humaniora og samfunnsvitenskap, og naturvitenskap og teknologi. Til sammen omfatter de Forskningsrådets totale innsats innen alle fagområder. Forskningsinstitusjonene og forskere i hele karriereløpet er viktige målgrupper for planene.  

Forskningsrådet har i tillegg 13 porteføljer som dekker ulike tematiske og strukturelle områder.  Det utarbeides egne porteføljeplaner for investeringer innen disse områdene.

Porteføljestyret for livsvitenskap har ansvar for å investere i de beste prosjektene for å fremme forskning av høy vitenskapelig kvalitet og bygge fagmiljøer i internasjonal toppklasse. Porteføljestyret har også ansvar for å analysere og gi råd om fagområdet til Styret og til Forskningsrådets øvrige porteføljer som er avhengig av et solid forskningsfundament innenfor livsvitenskap. Porteføljestyret skal gi statusoppdateringer, gi råd om faglig fornyelse og hvordan livsvitenskapelig forskning kan bidra til å nå faglige, samfunnsmessige og næringsmessige mål i Forskningsrådets strategi.

Porteføljestyret for livsvitenskap forvalter under 15 prosent av midlene som bidrar til livsvitenskapporteføljen. Brukermålene i denne planen vil derfor følges opp av Forskningsrådet, dels gjennom porteføljestyrets egen investeringer, og dels i samarbeid med andre porteføljer og internasjonale midler. Det er derfor behov for samarbeid på tvers av porteføljer, gjennom gjensidig informasjon og rådgiving, og gjennom samarbeid om utlysninger av forsknings- og innovasjonsmidler. Porteføljene som i størst grad bidrar til brukermålene i livsvitenskapsporteføljen er Helse, Hav, Industri og tjenestenæringer, Muliggjørende teknologier, Landbasert mat, miljø og bioressurser og Forskningsrådets Styre som forvalter senterordningene og forskningsinfrastrukturordningen.

[1] https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/2020/strategi_2020-2024.pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. april 2024, kl. 02:02 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.