Porteføljeplan for Livsvitenskap

Porteføljens omfang

Denne porteføljeplanen omfatter Forskningsrådets totale innsats innenfor porteføljestyret for livsvitenskap sitt ansvarsområde. Porteføljestyret er Forskningsrådets ressurs for å realisere målene i Forskningsrådets strategi innenfor livsvitenskap og grunnleggende og grensesprengende forskning.  

Porteføljen for livsvitenskap omfatter alle Forskningsråds- og EU-prosjekter slik det kan beskrives innenfor de fire porteføljedimensjonene:

Fag/teknologi                                           

FoU-ressursene i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren klassifiseres etter fagområder som igjen kan deles inn i faggrupper og fagdisipliner med egne fagkoder[2]. Fagporteføljen for livsvitenskap omfatter alle prosjekter som er faglig merket som:

  • medisin og helsefag (fagområdet i sin helhet)
  • landbruks- og fiskerifag (fagområdet i sin helhet)
  • fra fagområdet naturvitenskap
    • basale biofag (faggruppen i sin helhet)
    • zoologiske og botaniske fag (faggruppen i sin helhet)
  • fra fagområdet teknologi
    • bioteknologi 

I 2021 utgjorde porteføljen om lag 3,9 mrd. kroner (unntatt grunnbevilgninger) som tilsvarer 33 prosent av Forskningsrådets totale investeringer.  

Tema                                                           

Forskningsrådets merkesystem angir over tretti forskningstema. Porteføljen er ikke tematisk avgrenset og omfatter i prinsippet alle tema som har/benytter forskning innenfor den faglige avgrensingen over. En stor del av porteføljen ligger innenfor temaene helse, bioøkonomi, mat, miljø og naturmangfold og havbruk.

Anvendelsesområder                               

Livsvitenskapsporteføljen dekker et bredt spekter av sektorer, bransjer og næringer, i særdeleshet FoU-sektor, instituttsektor, helsesektor, helsenæringen, fiskeri- og havbruksnæringen, landbruksnæringen og næringsmiddelindustrien.

Forskning, Utvikling og Innovasjon (FoUoI)-verdikjede

Forskningsrådet merker sine prosjekter med en prosentandel av henholdsvis grunnleggende forskning, anvendt forskning eller utviklingsarbeid i henhold til Frascati manualen[3].

For mange fagområder er det ikke tydelige skiller mellom grunnleggende og anvendt forskning. For å ha kunnskap om fagområdene og porteføljenes profil på aggregert nivå er det likevel viktig å ha oversikt over fordelingen mellom grunnleggende og anvendt forskning. Det er også viktig for å ha oversikt over profilen til de ulike virkemidlene Forskningsrådet benytter.  

Porteføljen for livsvitenskap omfatter prosjekter i hele FoUoI-verdikjeden. I 2021 var 57 prosent av fagporteføljen (inkl. EU) anvendt forskning, 37 prosent grunnleggende forskning, mens resten består av utviklings- og kommersialiseringsprosjekter. 

[2] https://npi.hkdir.no/dok/bakgrunn2003/Norskvitdisinnst.pdf
[3] Frascati 2015

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 07.56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.