Porteføljeplan for Livsvitenskap

Forventede resultater

Resultatene oppnådd gjennom porteføljestyrets investeringer skal formidles i internasjonale tidsskrifter, bøker og evt. andre plattformer, utvikling av datasett og ulike formidlingstiltak rettet mot brukere av forskning og allmenheten.

Resultatene kan også monitoreres gjennom tall for publisering og bibliometrisk analyse. Dette kan f.eks. være publiseringsprofil i Cristin[1], kanaler for åpen forskning, åpne datasett, programvare m.m. 

For å legge til rette for en bedre og mer effektiv monitorering av forskningsprosjektene, blir den planlagte oppgraderingen av Cristin-plattformen viktig. Det norske Cristin-systemet er i dag ikke godt tilpasset de europeiske og internasjonale monitorene av åpen forskning. Forskningsrådet vil jobbe for å utbedre manglene i Cristin-plattformen og samtidig implementere et bedre brukergrensesnitt. For å kunne monitorere forskningsresultatene er Forskningsrådet helt avhengig av at forskere registrerer alle relevante resultater fra sin forskning i Cristin.

Et viktig resultat av investeringene i forskning er utdanning av forskere i prosjektene som finansieres. Nyttige indikatorer er f.eks. gjennomføringstid og frafall i ph.d-utdanningen og gjennomsnittsalder ved disputas. 

Det er et mål for Forskningsrådet å bidra til at norske tildelinger i Horisont Europa øker. Spesielt er det ønskelig å øke andelen norske tildelinger fra ERC. Monitoriering av norske prosjekttildelinger fra Horisont Europa (spesielt ERC) til norske forskningsmiljøer som har hatt støtte fra Forskningsrådet, er derfor aktuelt. 

Overgang til åpen forskning og allmenn tilgang på kunnskapen som produseres i en sektor er en viktig forutsetning for faglig utvikling og utnyttelse av forskningsbasert kunnskap i andre sektorer.


[1] https://www.cristin.no/

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 07.59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.