Porteføljeplan for Livsvitenskap

Brukermål

En nødvendig forutsetning for å realisere samfunnsmålene er et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Forskningsrådet skal bringe aktørene i forskningsinstitusjonene, næringslivet, offentlige sektor og sivilsamfunnet sammen for å frambringe banebrytende og nyttig forskning og innovasjoner som er en forutsetning for å kunne nå samfunnsmålene. I livsvitenskapporteføljen er forskningsinstitusjonene særlig viktige. Forskere i hele karriereløpet er viktige for å oppnå målene, og de er i hovedsak målgruppen for investeringer og rådgivende tiltak. Denne porteføljeplanen har følgende brukermål:

  1. Forskningsmiljøene utfører nyskapende forskning av høy kvalitet
  2. Forskerutdanningen holder høy internasjonal kvalitet og de beste forskerne har attraktive karriereveier
  3. Norge har gode finansieringsordninger for fremragende forskning
  4. Forskningsmiljøene følger beste praksis innenfor åpen forskning og har høy etisk standard
  5. Forskningsmiljøene har tilgang til relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig forskningsinfrastruktur
  6. Livsvitenskapelige forskere bidrar aktivt til bærekraftig omstilling på viktige samfunnsområder
  7. Det er gjensidig kompetanseutvikling mellom grunnforskningsmiljøer og miljøer som driver med anvendt forskning og innovasjon
  8. Utfordringer og behov i forskning, samfunn og næringsliv er utgangspunkt for tverrfaglig samarbeid og konvergens mellom livsvitenskapsfag- og teknologiområder og humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag ved forskningsinstitusjonene

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2023, 18:22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.